Skip to the content

Klubvedtægter for Aarhus Aadal Golf Club

§1 - Navn og hjemsted.
 • 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC.
 • 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462 Harlev J i Århus Kommune.
§ 2 - Formål.
 • 2.1 Klubbens formål er:
  • at forestå den sportslige afvikling af arrangementer på golfanlægget og udbrede interessen for og kendskab til golfspillet.
  • at fremme medlemmers færdigheder i golfspil og deres sociale samvær i klubben.
  • at leje eller eje et golfanlæg.
  • at stille det til rådighed for medlemmer og gæster med spilleret i henhold til vilkår for optagelse som medlem af Dansk Golf Union (DGU).
 • 2.2 Med henblik på at fremme formålet kan klubben drive aktiviteter, der er sædvanlige for en sportsklub og naturligt knyttet til formålet, såsom udgivelse af klubblad og formidling af træning m.v.
 • 2.3 Klubben er medlem af DGU.
§ 3 - Medlemskab og medlemskontingent.
 • 3.1 Klubben kan optage såvel fysiske som juridiske personer som aktive medlemmer i forskellige medlemskategorier jf. bilag. Der optages kun enkeltpersoner som medlem. Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn oprette en venteliste, der omfatter samtlige medlemskategorier. Klubben respekterer de af DGU og DIF fastsatte betingelser for medlemskab.
 • 3.2 Klubben kan endvidere optage passive medlemmer uden spilleret til anlægget og uden stemmeret på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 • 3.3 Indmeldelse sker skriftligt til klubbens bestyrelse. Ved indmeldelse kan der opkræves et indskud, der ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab.
 • 3.4 Udmeldelse sker skriftligt til klubben med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar, dvs. senest 31. oktober. Samme termin er gældende for overgang til anden medlemskategori, herunder passivt medlemskab.
 • 3.4.A Bestyrelsen kan i følgende tilfælde dispensere fra ovenstående frist.
  • I tilfælde af at et medlem afgår ved døden, kan medlemskabets ophør godtages udenfor termin, og en forholdsmæssig del af kontingentet kan refunderes.
  • I tilfælde af at et medlem, eller dennes ægtefælle, eller dennes hjemmeboende børn rammes af en kritisk sygdom, der kan godtgøres overfor bestyrelsen, kan udmeldelse eller ændring af medlemskategori godtages udenfor termin, og en forholdsmæssig del af kontingentet kan refunderes,
 • 3.5 Indskud og kontingent for de enkelte medlemskategorier fastsættes af den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling. Kontingentet løber fra d. 1/1 til d. 31/12 Indskud og kontingent opkræves forud.
 • 3.6 Kontingentet opkræves i rater efter bestyrelsens beslutning og ved bestyrelsens foranstaltning.
 • 3.7 Kontingentrestancer udover 2 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.
§ 4 - Hæftelse.
 • 4.1 Medlemmer hæfter ikke for klubbens forpligtelser. 
§ 5 - Spil og adfærd.
 • 5.1 For spillet i klubben gælder de af ”The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler samt de af bestyrelsen med DGU's godkendelse fastsatte lokale regler.
 • 5.2 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU's handicapsystem.
 • 5.3 Klubben respekterer DGU's regler for frit spil for indehavere af Nordisk- og DGU-kort.
 • 5.4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.
 • 5.5 Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben. Dog kan medlemmet kræve afgørelsen om eksklusion forelagt en ordinær generalforsamling. Indbringelse for den ordinære generalforsamling har ikke opsættende virkning. Bestyrelsens afgørelse kan af spilleren indbringes for DGU's Amatør- og Ordensudvalg.
§ 6 - Generalforsamling.
 • 6.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 • 6.2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.
 • 6.3 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det af revisor påtegnede regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering samt beslutning om indskud og kontingent samt budget for det efterfølgende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 1. og 2. suppleant.
  9. Valg af ekstern revisor
  10. Eventuelt.
 • 6.4 Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest den 15. januar.
 • Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen fremlægges til eftersyn i klubben samt offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • 6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelses af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
§ 7 - Indkaldelse og beslutninger på generalforsamlingen.
 • 7.1 Der indkaldes til generalforsamling ved opslag i klubhuset samt på klubbens hjemmeside, hvis en sådan findes. Ellers skriftlig til hver husstand enten ved brev, elektronisk mail (hvis dette er accepteret af medlemmet/husstanden) eller klubblad, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen. Varslet skal være mindst 14 dage til såvel en ordinær som til en ekstraordinær generalforsamling.
 • 7.2 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
 • 7.3 Stemmeberettiget med 1 stemme og valgbar er kun aktive medlemmer, som er efter dansk lov er personligt myndige og ikke i kontingentrestance. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling højst repræsentere 1 medlem ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten overdrages til dirigenten inden afstemning.
 • 7.4 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal og uanset antallet af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
 • 7.5 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamlings beslutning og kræver kvalificeret majoritet på ¾ af de afgivne stemmer.
 • 7.6 Opløsning af klubben kræver dog mindst ¾ af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede på generalforsamlingen, og at mindst ¾ af de repræsenterede, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret ¾ af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af de repræsenterede, stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen med mindst 7 dages varsel skriftlig indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 14 dage fra den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af ¾ af de afgivne stemmer, fra de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
 • 7.7 På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
 • 7.8 Ved valg til posterne i henhold til dagsordenen skal der i tilfælde af kampvalg afholdes skriftlig afstemning.
 • 7.9 Ved valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer stemmes der om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemme-berettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater der kan vælges, og kun med 1 stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Samme metode gælder ved valg af 1. og 2. suppleant samt ved valg af revisor.
 • 7.10 Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.
 • 7.11 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§ 8 - Bestyrelsen.
 • 8.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, der tillige skal vælge 2 suppleanter i henhold til dagsordenen.
 • 8.2 Formanden vælges for en etårig periode.
 • 8.3 Udover formandsposten konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og honorær sekretær.
 • 8.4 Af bestyrelsens øvrige 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som er valgt for en toårig periode, afgår årligt 3 medlemmer efter tur, anciennitet eller ved lodtrækning, hvis flere har samme anciennitet. Bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 • 8.5 I tilfælde af et bestyrelsesmedlem udtræden af bestyrelsen i en valgperiode indkalder bestyrelsen valgte suppleanter, som indtræder i det / de afgående medlems / medlemmers sted. Hvis der ikke er suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv for tiden i ndtil næste generalforsamling.
 • Ved kasserer eller honorær sekretærs udtrædelse af bestyrelsen, i valgperioden, har bestyrelsen mandat til at supplerer sig for tiden indtil næste generalforsamling.
 • 8.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 • 8.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens – eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
 • 8.8 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 • 8.9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • 8.10 Der afholdes bestyrelsesmøder hver anden måned. Bestyrelsen kan afholde yderligere bestyrelsesmøde, hvis dette skønnes nødvendig.
§ 9 - Bestyrelsens kompetence og tegningsregler.
 • 9.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.
 • 9.2 Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • 9.3 I uopsættelige sager kan formanden alene træffe en foreløbig afgørelse, som skal forelægges bestyrelsen for godkendelse ved først givne lejlighed.
 • 9.4 Kassereren kan i henhold til forretningsordenen godkende og udbetale løbende sager.
 • 9.5 Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
 • 9.6 Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.
§ 10 - Udvalg.
 • 10.1 Bestyrelsen etablerer under hensyn til eventuelle forslag fra medlemmerne et junior- / ungdomsudvalg, baneudvalg, turneringsudvalg, handicapudvalg, informationsudvalg samt evt. andre udvalg.
 • 10.2 Formændene for udvalgene udpeges af bestyrelsen. Det tilstræbes at et bestyrelsesmedlem er medlem i de enkelte udvalg. Udvalgsformændene finder selv medlemmer til udvalget. Bestyrelsen skal godkende medlemmerne af udvalgene. Handicapudvalget skal alene bestå af medlemmer, som har AAGC som hjemmeklub.
 • 10.3 Formændene for udvalgene skal på forlangende, afgive skriftlig rapport til bestyrelsen om udvalgets arbejde.
 • Udvalgsmødereferater sendes til bestyrelsen via den honorære sekretær.
 • 10.4 Handicapudvalget følger det til enhver tid gældende handicapsystem meddelt af DGU og ajourfører løbende medlemmernes handicap, hvilket indføres i et kartotek. Oplysninger om medlemmernes handicap skal være tilgængelig i klubhuset.
 • 10.5 Bestyrelsen udpeger redaktøren af klubbens hjemmeside og/eller klubblad.
 • 10.6 Bestyrelsen udpeger en sportschef, der er ansvarlig for seniorelitegolfen i klubben. Sportschefen skal sammen med klubbens pro og junior/ungdomsudvalget ligeledes være med til at tilrettelægge udviklingen af junioreliten i klubben.
 • 10.7 Udvalgene udarbejder selv deres egen forretningsorden. Denne forretningsorden skal godkendes af bestyrelsen.
§ 11 - Budget - regnskab og revision.
 • 11.1 AAGC's regnskabsår er 1/1-31/12.
 • 11.2 Revisor foretager reveiw af klubbens regnskab.
 • 11.3 Det af revisor påtegnede regnskab fremlægges til eftersyn i klubhuset senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • 11.4 Budget for det kommende år fremlægges til eftersyn i klubhuset senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 12 - Klubbens opløsning.
 • 12.1 I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal beslutning om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
 • 12.2 Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder DGU.

Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling i Ormslev, den 18. maj 1994.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 12. november 1997 samt endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 25. november 1997.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 18. november 1999 samt endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 16. december 1999.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 16. november 2000 samt endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 7. december 2000.

Ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 24. januar 2002 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. februar 2002.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2005.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 1. marts 2006.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2009 til ikrafttræden den 1. januar 2010.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2012.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 19. februar 2013.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. marts 2018.

Aarhus Aadal Golf Club

Brydehøjvej 35
8462 Harlev

Tlf: +45 86 94 26 77

E-mail: aagc@aadalgolf.dk

Nyttige telefonnumre

 • Kontoret: 86 94 26 77
 • Restaurant: 22 66 97 94
 • Baneservice: 20 42 37 77

Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.