Skip to the content

Turneringsregler

Nedenstående er generelle betingelser for klubturneringer i Aarhus Aadal Golf Club. Herud over er der turneringspropositioner for den enkelte turnering. Disse fremgår af opslaget i Golfbox.

For hver turnering er der en Turneringsleder, som er ansvarlig for turneringen

Regler

Klubbens turneringer spilles efter golfreglerne og amatørreglerne som godkendt af R&A Rules Limited, oversat af Dansk Golf Union.
De kan findes på https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/regler-og-hcp

I de årlige klubmesterskaber tillades dog - uagtet ovennævnte amatørregler – deltagelse af pro-spillere, som er medlem af Aarhus Aadal Golf Club (AAGC).

Hvem kan deltage

AAGC medlemmer med gyldigt fuldtidsmedlemskab kan deltage i klubbens turneringer. Gyldigt medlemskab betyder bl.a. at kontingent er betalt.

Medlemmer med fleksible medlemskaber kan deltage i klubbens turneringer mod betaling af det til medlemskabet hørende greenfee.

Gæstespillere kan deltage, hvis turneringen efter tilmeldingsfristen ikke er booket op af medlemmer og mod betaling af det tilhørende greenfee for spil på AAGCs bane. Deltagelse skal aftales med turneringslederen senest dagen før turneringen.

Der kan i de enkelte turneringer opstilles handicapbegrænsninger for deltagelse.

Tilmelding

Tilmelding skal ske i GolfBox, hvis ikke andet fremgår af turneringsbetingelserne.

Tilmeldingsfristen fremgår af propositionerne for den enkelte turnering.

Har spilleren ikke adgang til internettet eller ikke er i besiddelse af kreditkort, kan spilleren få hjælp til sin tilmelding og betaling ved henvendelse til turneringsleder eller kontoret

Betaling

Deltagelse i en turnering kan kun ske, hvis turneringsfee er betalt.

Refusion af turneringsfee

Eventuelt forudbetalt turneringsfee refunderes kun, hvis afbud sker før tilmeldingsfristens udløb.

Afbud efter startlistens offentliggørelse medfører betaling af turneringsgebyr samt prisen for spisning if. med turneringen.

Afhentning af scorekort

Af hensyn til en eventuel venteliste skal scorekort afhentes senest 30 min. før start, med mindre andet fremgår af turneringsbetingelserne.

Overtegning/venteliste

Ved overtegning dannes automatisk en venteliste i GolfBox i den rækkefølge, tilmeldingerne registreres.

Ved afbud til en turnering efter tilmeldingsfristens udløb tilbydes pladsen til spillere på ventelisten efter tur. Ved afbud på selve turneringsdagen eller ved for sen afhentning af scorekort, kan turne-ringsledelsen indsætte en substitut fra ventelisten, alternativt en spiller der er mødt op i klubhuset for at overtage en eventuel ledig plads.

Aflysning

Aflysning af en turnering vil blive offentliggjort på hjemmesiden, ved mail til deltagerne og i GolfBox.

Udsættelse af starttid

Udsættelse af starttid vil kunne ske ved f.eks. tåge eller rimfrost på greens.

Af hensyn til medlemmernes sikkerhed vil en turnering blive udsat på grund af tåge, såfremt man fra Klubhuset ikke kan se green på hul 3

Startliste

Turneringsledelsen fastsætter sammensætningen af de enkelte hold og tildeler starttider samt startsteder. Turneringsrækkerne inddeles normalt således, at herrerne spiller i lige store herre-rækker, og damerne spiller i lige store dame-rækker.

Startlisten offentliggøres i GolfBox og ved mail til den enkelte deltager.

Handicapregler

Normalt spilles turneringerne med fuldt handicap, men det kan dog fraviges i enkelte turneringer. Fravigelser vil i givet fald fremgå af turneringsbetingelserne. Handicap og spillehandicap (antal tildelte slag) er hentet fra klubbens medlemsregister og fremgår af scorekortet, når det udleveres til spillerne. Bemærk at det er spillerens eget ansvar, at eventuelle afvigelser bliver rettet inden turneringen starter:

 • for højt anført HCP og SPH på scorekortet kan medføre diskvalifikation i turneringen,
 • for lavt anført HCP og SPH på scorekortet medfører beregning ud fra det anførte HCP / SPH,
 • er spillerens handicap ændret i tiden mellem startlistens offentliggørelse og turneringsstart, er det spillerens ansvar selv at påføre scorekortet det ændrede handicap
 • spillere med højere HCP end det ifølge turneringsbetingelserne tilladte kan undtagelsesvis deltage, men med tildelt HCP svarende til det højst tilladte ifølge turneringsbestemmelserne.
Forsinkelser eller langsomt spil

Som spiller skal man være opmærksom på følgende:

 • Man skal være klar på teestedet senest 5 minutter før starttid. Spillere i evt. anden start skal ligeledes møde senest 5 min. før første start. Forsinket ankomst kan medføre diskvalifikation,
 • Langsomt spil skal begrænses mest muligt. Et hold skal så vidt muligt overholde den af klubben fastsatte tidsplan for spil på banen. Turneringslederen har mulighed for at påtale langsomt spil, både overfor den enkelte spiller eller holdet/bolden og fastsætte evt. tidsfrist for afvikling af slag.
  Afbrydelse af turnering

  Er det pga. vejret (torden, kraftig regn, storm mm.) nødvendigt at indstille spillet - helt eller midlertidigt - sker dette ved afgivelse af lydsignal med tågehorn. 

   Afbrydelse markeres med en lang tone, gentaget tre gange. Genoptagelse af spillet markeres med to korte toner, gentaget tre gange

    Afbrydes turneringen helt afgives tre lange toner, gentaget tre gange.

Aflevering af scorekort

Umiddelbart efter at runden er færdigspillet, skal spillerne aflevere scorekort i korrekt udfyldt og underskrevet stand til turneringsledelsen. Alle scorekort skal være udfyldt med det korrekte antal slag - og skal kunne læses. Det er Turneringsledelsen, der suverænt beslutter, hvad de tror der står, men det er spillerens ansvar, at det kan læses. Turneringsledelse kan beslutte at anvende elektronisk udfyldelse af scorekortet. I så fald følges proceduren for dette.

Scorekort (såvel manuelt som elektronisk) betragtes som endegyldigt afleveret, når det er overdraget eller indberettet  elektronisk til turneringsledelsen.

Scorelighed

I tilfælde af lige i hulspil afgøres turneringen således:

 • Omspil på hul 1, 2 og 18,
 • Ved fortsat lighed er der fortsat omspil på hul 1, 2 og 18 med "sudden death" start på hul 1. 

Ved scorelighed i slagspil afgøres turneringen således:

 • Vinder er spiller med laveste handicap
 • Dernæst den spiller, som har scoret bedst på de sidste 9 huller (= hul 10 til 18 uanset om alle er startet på 1. tee eller turneringen er afviklet med gunstart),
 • Ved fortsat lighed er det bedst på de sidste 6 huller,
 • Ved fortsat lighed er det bedst på de sidste 3 huller,
 • Ved fortsat lighed er det bedst på sidste hul,
 • Lodtrækning
Præmieuddeling

Præmieuddeling finder typisk sted umiddelbart efter turneringens afslutning i samarbejde med sponsor for turneringen.

Hvis præmievinder ikke er til stede under uddelingen, går præmien videre til næste i rækken. Det gælder dog ikke eventuelle præmier for tættest på flaget og eventuelle præmier for længste drive, som går til klubben.

Caddie

Der må ikke anvendes caddie. Dette gælder dog ikke ved de årlige klubmesterskaber.

Brug af afstandsmålere

Regler for brug af afstandsmålere mv. fremgår af klubbens lokalregler.

Golfbiler

Der må benyttes persontransporterende vogne i den periode, hvor det er tilladt af Greenkeeper/Baneudvalget.

Ændringer i turneringsbetingelser og turneringsprogram

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at ændre i både turneringsbetingelser og turneringsprogram i løbet af turneringsåret, hvis særlige forhold taler for det.

De gældende turneringsbetingelser vil altid fremgå af klubbens hjemmeside.


Aarhus Aadal Golf Club
Turneringsudvalget

Generelle turneringsbetingelser
2. februar 2021

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.