Skip to the content

Vedtægter for Dameklubben, Aarhus Aadal Golf Club

1. Formål

Klubbens navn er Dameklubben.

Klubben er en afdeling under Aarhus Aadal Golf Club og skal til enhver tid følge hovedklubbens vedtægter og beslutninger.

Dameklubbens formål er:

 • At arrangere ugentlige turneringer for damer
 • Etablere venskabs turneringer med andre klubber i området
 • At udbygge det sportslige og sociale samvær i Dameklubben.

 

2. Medlemskab

Alle damer over 18 år, som er medlem af Aarhus Aadal Golf Club og som har ret til at spille på stor bane, kan blive medlemmer af klubben.

Dog kan handicapbegrænsning fastsættes af bestyrelsen.

Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.

 

3. Kontingent

Turnerings-fee fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

 

4. Matcher

Bestyrelsen udarbejder turneringsprogram og turnerings bestemmelser for sæsonen.

 

5. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af turnerings-fee
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Der indkaldes til generalforsamling ved opslag i klubhuset senest 4 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afgør alle forslag ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

På ethvert medlems forlangende foretages skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt dog højst 2 fuldmagter pr. medlemskab.

Beslutninger på generalforsamlingen skal kort beskrevet optages i klubbens forhandlings protokol, der skal underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning, eller efter skriftlig begæring fra mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer.

En sådan begæring skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamling, og skal afholdes inden 3 uger efter at bestyrelsen har modtaget den skriftlige begæring. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes ved mindst 2 ugers varsel ved opslag i klubhuset.

 

6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, hvoraf 2 medlemmer er på valg på lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år. 2 suppleanter vælges for 1 år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

7. Økonomi og regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.

Kasserer og formand tegner foreningens økonomi.

Kassereren gives fuldmagt til foreningens konto i pengeinstitut. Formanden attesterer alle regninger. Årsregnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

8. Vedtægts ændringer

Ændringer i ovenstående vedtægter kan foretages på en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

Opløsning af dameklubben kan foretages, hvis mere end 50 % af dameklubbens registrerede medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Hvis de fremmødte ikke repræsenterer mindst 50 % af medlemmerne, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med et pkt.: Opløsning af dameklubben. Opløsning kan ske ved simpel stemmeflerhed.

Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue.

 

Ovenstående er senest vedtaget på generalforsamlingen den 24. oktober 2006.

Ændret på den ordinære generalforsamling d. 22. oktober 2019.

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.