Skip to the content

Referater

Referat af generalforsamlingen i Seniorklubben
torsdag, den 24. juni 2021 kl. 14:00

 

Leif Pedersen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent.

Erik Vinge blev valgt. Erik Vinge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne.

Ad 2:Bestyrelsens beretning.

Leif Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning:

ÅRSBERETNING 2020.

Så kunne det endelig lykkes at få afholdt generalforsamlingen for 2020 der først var fastsat til den 29. oktober og så til åbningsmatchen den 25. marts 2021.

2020 har i det hele taget været en mærkelig sæson p.g.a. Covid-19, der er ikke noget der har været normalt. Det var sent inden vi kom i gang, da vi til at begynde med ikke måtte spille, så blev der åbnet lidt op, idet man gerne måtte spille men ikke forsamles efterfølgende.

Medlemstallet var på 125 medlemmer.

Banen har igen i 2020 været perfekt fra start til slut – så stor ros til vore greenkeepere.

Bestyrelsesmøder:

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder med nogle faste punkter – så som medlemsstatus, økonomi, klubturneringer, venskabsturneringer, hovedklub og restaurant.

Tællende turneringer:

Deltagerantallet har i 2020 ligget på ca. 55 (47 i 2019) og til torsdagsturneringerne på 65 ( 55 i 2019) til månedsafslutningerne. Altså en pæn stigning fra 19 til 2020 som måske også skyldes Covid-19. Folk skulle bare ud og se noget andet.

Venskabsklubber:

Det blev desværre kun til en venskabsmatch i 2020 nemlig hjemme mod Tange sø med i alt 83 deltagere.

Fra 2022 er Horsens ny venskabsklub og vi starter med at spille hos os.

Turen til Bad Bevensen, Tyskland måtte desværre også aflyses – men er nu programsat til den 6-9. sept. 2021 med p.t. 29 tilmeldte – tilmelding kan stadig nås - sidste frist er 16/7.

Der har været en tur til Volstrup Golfklub – 17/8 med 28 deltagere.

Restauranten:

Det var jo ikke så meget vi fik brug for restauranten i 2020 men der var stadig ikke styr på noget som helst.

Der er så i 2021 endnu engang kommet nye restauratører – så erfaringen hermed er endnu ikke så stor, idet der først nu er åbnet rigtig op.

Til slut vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde og ikke mindst en stor tak til jer alle sammen for en god sæson.

Ad 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Freddy Joseff gennemgik det reviderede regnskab, som viste et underskud på kr. 597,31 og en kassebeholdning på kr. 28.224,39.

Der blev atter spurgt om der ikke kunne anføres budget ud for årets opgørelse således man kunne følge hvorledes det var gået i forhold til det budgetterede. Bliver endnu engang taget til efterretning.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Freddy Joseff gennemgik budgettet for 2021som viser et underskud på kr. 7.225,-.Kontingentet blev fastsat til kr. 250,-.

Budgettet blev godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6: Valg af bestyrelse.

På valg var:

Gert Kristensen – blev genvalgt

Frede Fisker – blev genvalgt

Ad 7: Valg af suppleanter.

På valg var:

Grethe Pedersen –ikke villig til genvalg

Gerda Lund blev valgt.

Ad 9: Valg af revisorer.

Ivan Astrup blev genvalgt og i stedet for Jørgen Buur (som ikke ønskede genvalg) blev Jørgen Meinicke valgt.

Ad 9: Eventuelt:

Et medlem henstillede til -ved greens - at vogneikke blev stillet foran greens, men som alle har lært på vej til næste hul.Samt når der skulle slåes ud fra næste hul, at ikke alle 4 stillede sig op for at notere scores eller diskutere forrige hul, men én gjorde klar til at slå ud .

Et medlem foreslog om der ikke i forbindelse med en månedsafslutning kunne være regelundervisning fra en af klubbens regeldommere.

Leif Pedersen takkede Grethe Pedersen for sin indsats og afleverede 2 fl. Vin.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Leif Pedersen

Næstformand :Frede Fisker

Kasserer : Freddy Joseff

Matchudvalg :Gert Kristensen suppleret af Frede Fisker

Kontaktperson til restaurant :Gerda Lund

Suppleanter : Lene Fogtdal og Ole Klavsen

Næste bestyrelsesmøde bliver efter 9. september.

 

Tilst, den 25. juni 2020

Aarhus Aadal Senior Klub

Referat fra bestyrelsesmøde den 8/4-21 i Golfklubben
Tilstede: Leif Pedersen, Frede Fisker, Gert Kristensen, Freddy Joseff og Grethe Pedersen

 

Siden sidst.

Ingen bemærkninger.

Medlemsstatus.

P.t. er der 89 som har betalt heraf er der 12 nye medlemmer.

Økonomi.

Der indkøbes 300 fl. Vin (200 rød og 100 hvid)

Klubturneringer.

Vi må stadig ikke mødes efter månedsafslutningen til fælles spisning m.m.,

Vi håber vi kan mødes til månedsafslutningen i maj.

Månedsafslutningen i april vil blive med løbende start fra hul 1, med første start ca. Kl. 09.00 - Lille bane kl. 10.00, Scorekort afhentes (holdvis) i klubhuset – der vil være en til at udlevere dem. I stedet for den samlede spisning vil der blive udleveret en pose med spændende indhold (uden beregning).

Venskabsmatcher.

Venskabsmatchen mod Horsens hjemme den 20. maj skubbes til næste år.

På nuværende tidspunkt vides heller ikke om Tysklandsturen bliver til noget.

Generalforsamling.

Dato for generalforsamlingen blev ændret til:

Torsdag, den 24. juni kl. ca.13,30 (efter matchen og spisning -forhåbentlig)

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent - bestyrelsens forslag: Erik Vinge

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

 4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelse.

På valg er: Gert Kristensen - villig til genvalg

Frede Fisker - villig til genvalg

Grethe Pedersen - ikke villig til genvalg

 1. Valg af suppleanter

På valg er: Ole Klavsen - villig til genvalg

 1. Valg af revisorer.

Ivan Astrup - Jørgen Buur (ikke villig til genvalg)

 

Da Grethe Pedersen har valgt at stoppe mangler vi medlemmer til bestyrelsen, hvorfor der efterlyses emner. KOM GERNE MED EMNER.

Der må gerne komme flere emner, da vi allerede på nuværende tidspunkt ved, at følgende ikke genopstiller til generalforsamlingen i 2021:

Formand Leif Pedersen

Kasserer Freddy Joseff

Suppleant Lene Fogtdal

 

Aarhus, den 11. april 2021

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. okt .2020 i Golfklubben.
Hele bestyrelsen var tilstede.

 

Grundet Covid19 er generalforsamlingen udsat til samme dag som

Åbningsmatchen i 2021 den 25. marts 2021.

Der spilles på 9 hulsbanen kl. 10.00, frokost ca. 12-12.30 og generalforsamling ca. 13.30.

Indkaldelse udsendes/opsættes i klubben ultimo februar/primo marts.

 

Kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 250,-,

Gert retter på hjemmesiden samt udsender mail til medlemmerne.

 

Instruktion om bookingsiden gennemgåes ved åbningsmatchen ellers udsendes der altid instruktion til nye medlemmer sammen med deres

Log-on.

 

Frede forespørger Skanderborg Golfklub om de igen vil være med som venskabsklub.

 

Den manglende præmieuddeling fra torsdage og månedsafslutninger

Vil ske over 1-2 dage.

Vinderne vil få en mail om hvornår der foretages uddeling.

 

Grethe, Lene og Leif tager møde med de nye restauratører når de nu

kommer i gang i.l.a. jan/febr. 2021

 

Næste bestyrelsesmøde bliver ultimo februar/primo marts.

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28/9-20 i Golfklubben
Der var afbud fra Frede Fisker og Lene Fogtdal

 

Siden sidst.

Ingen bemærkninger.

 

Medlemsstatus.

Indmeldelser/ udmeldelser: P.t. 125 medlemmer

Økonomi.

Alle 125 medlemmer har betalt.

Kontingent for 2021 sættes til kr. 250,-.

Julefrokost.

P.g.a. Covid-19 blev det besluttet at aflyse julefrokosten i stedet vil der

Blive arrangere en sommerfest i maj/juni 2021.

Klubturneringer.

Planen for 2021 er udarbejdet og afventer kun klubbens godkendelse, hvorefter

Den vil komme på hjemmesiden.

Venskabsmatcher.

Alle venskabsmatcher i 2021 er aftalt og fastlagte.

.

Generalforsamling.

 

Dato for generalforsamlingen blev ændret til:

 

Torsdag, den 25. marts 2021 kl. 13.30

 

Efter nugældende regler må vi max. være 80

 

Med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent - bestyrelsens forslag: Erik Vinge

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

 4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelse.

På valg er: Gert Kristensen - villig til genvalg

Frede Fisker - villig til genvalg

Grethe Pedersen - ikke villig til genvalg

 1. Valg af suppleanter

På valg er: Ole Klavsen - villig til genvalg

 1. Valg af revisorer.

Ivan Astrup - Jørgen Buur (ikke villig til genvalg)

 1. Eventuelt.

Restaurant.

Maden har været OK, men det kniber stadig med overholdelse af indgåede

aftaler.

 

Hovedklub.

Mangler information som kan videregives til vores månedsafslutninger.

 

Eventuelt.

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 15/6-20 i Golfklubben

Den samlede bestyrelse var tilstede.

 

 

Siden sidst.

Ingen bemærkninger.

 

Medlemsstatus.

Indmeldelser/ udmeldelser.:P.t. 123 medlemmer

Alle der ikke har betalt er reg. som udmeldt.

Ny medlemsliste sendes til bestyrelsen

Økonomi.

Alle 123 medlemmer har betalt.

Der er indkøbt 300 fl. vin.

De der har betalt for åbningsmatch og/eller Volstrup bedes

senest 1/8-20 sende deres kontonummer til Freddy,

som så vil refundere beløbet.

Efter 1. aug. vil alle ikke refunderede betalinger blive nulstillet og beløbet tilfalder klubkassen.-

 

Følgende punkter blev drøftet:
 • 9-hulsmedlemmer, i år er der kun 3 som har indleveret scorekort, hvorfor spil på Pay &Playbanen fremover droppes, de medlemmer der har indbetalt kontingent kan få dette retur ved henvendelse til Freddy

 • Leif og Ole hjælper Frede ved månedsafslutningen den 25/6, da Gert er på ferie.

 • Grethe, Leif og Freddy mødes med Thomas fra restaurationen - tirsdag, den 16/6 kl., 11,00 - for at aftale menu til månedsafslutninger og venskabsmatch mod Tange Sø i september.

 • Aftaler med restaurationen vil fremover blive skriftlige da det sker for ofte at det aftalte ikke opfyldes..

 • Venskabsmatch mod Hammel – hjemme – den 6. august er aflyst. Matchen mod Tange Sø forsøges flyttet fra den 10/9 til den 17/9. Frede aftaler.

 • Klubben ser gerne at vore medlemmer bliver i Golfsporten så længe som muligt. Der er startet med at give rabat på buggies på 50% til fuldtids- og hverdagsmedlemmer, der har rundet de 70 år. Bestyrelsen vil gerne involvere Seniorklubben i dette projekt for at høre om vi har andre ideer. Der var ikke fra Seniorklubbens bestyrelse andre ideer p.t.

 

Eventuelt.

Næste møde i Golfklubben:

Mandag, den 28. sept. Kl. 14,00

Referat fra bestyrelsesmøde den 9/3-20 Langøvænget 38, 8381 Tilst.

Den samlede bestyrelse var tilstede.

 

 

 

Siden sidst.

Beskrivelse af julefrokosten blev sendt til klubben, som efterfølgende havde en dialog med restauratøren.

Fremover laves skriftlig aftale.

 

Medlemsstatus.

Indmeldelser/ udmeldelser.:P.t. 23 medlemmer heraf 4 nye, ingen

kendte udmeldelser på nuværende tidspunkt.

Sidste fist for indbetaling er 1. april. Gert sender reminder til medlemmerne.

 

Økonomi.

Freddy udleverede en status på nuværende tidspunkt.

Den udviste en kassebeholdning på kr. 27.627,08.

 

Møde med restauranten omkring sæson 2020:

Grethe, Lene og Leif holder møde med restauratørerne omkring den nye sæson for månedsafslutninger og venskabsmatcher. Der udfærdiges en

Skriftlig aftale med restauranten omkring menuer, priser, anretning m.v.

Grethe sender liste til Leif omkring bordanretning m.m. inden mødet.

 

Sæson 2020:

Turneringsplan er udfærdiget af Gert og lagt på hjemmesiden.

Åbningsmatch er den 26. marts, der spilles 9 huller med efterfølgende spisning

Tur til Volstrup den 4. maj er næsten fuldt tegnet. Der forsøges arrangeret en tur den 17. aug. evt. til Tre Høje Golfklub.

 

Eventuelt.

Klubben ser naturligvis gerne, at vore medlemmer bliver i golfsporten så længe som muligt.

Derfor har klubben startet op med at give en rabat på buggies på 50% til fuldtids- og hverdagsmedlemmer, der har rundet 70 år.

Næste bestyrelsesmøde mandag, den 25. maj 2020, kl. 13,00

 

 

 

Referat af generalforsamlingen i Seniorklubben

torsdag, den 24. oktober 2019 kl. 13,45.

 

Leif Pedersen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent. Erik Vinge blev valgt. Erik Vinge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne.

Ad 2: Bestyrelsens beretning.

Leif Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning:

ÅRSBERETNING 2019.

Sæsonen 2019 var atter en rigtig god sæson – banen var perfekt fra sæsonens start – stor ros til greenkeeperne.

Jeg ved godt, jeg ikke har været særlig synlig i sommer, men det skyldes dels en brækket fod, samt et planlagt længere ophold i vores sommerhus i juli/august.

Medlemstallet var ved slutningen af 2018 på 108 medlemmer og er nu på 134 medlemmer fordelt på 78 herrer og 56 damer. En rigtig flot fremgang i medlemstallet.

Vores bookingsystem fungerer stadig perfekt og jeg hører kun rosende omtale, idet alle er glade for at bruge det, men husk at slette, når man ikke møder op af hensyn til medspillerne.

Der er endnu ikke sker ændringer p.g.a. den nye persondatalov, bortset fra at man nu ikke kan se medlemmerne på vores bookingside, hvornår det kan overgå helt til Golfbox er endnu uvist.

Bestyrelsesmøder:

Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelsesmøder med nogle faste punkter – såsom medlemsstatus, økonomi, klubturneringer, venskabsturneringer, hovedklub og restaurant. Datoerne for bestyrelsesmøder, generalforsamling og julefrokost blev fastlagt så alle medlemmer kunne notere sig dette og reservere datoerne. Grethe og Lene fik lavet aftaler med Musta angående menuer og priser. Matchplanen for 2020 samt aftaler med vore venskabsklubber er allerede nu på plads for 2020 og mangler kun godkendelse af hovedklubben.

Tællende turneringer:

Som tidligere nævnt har det været en god sæson. Deltagerantallet har i år ligget på ca. 47 i snit til torsdagsturneringerne og på 55 til månedsafslutningerne. Gennemsnittet er lig med sidste år trods 26 flere medlemmer i 2019.

På Lasse Larsen Sløjfen har der været 4-5 spillere pr. gang.

Der har ligeledes været arrangeret vintergolf, hvor 39 har deltaget. Der kan allerede nu tilmeldes til vintergolf 2019/20.

Venskabsklubber:

Der har været 4 venskabsmatcher – Himmelbjerget hjemme, Hammel ude og hjemme, Tange Sø ude. Der har været pæn deltagelse til venskabsmatcherne.

Der har været arrangeret en tur i 2019, nemlig til Bad Bevensen, Tyskland, hvor ca. 40 deltog på en dejlig 3 dages tur. Succesen gentages i 2020 ligeledes til Bad Bevensen, der kan allerede nu ske tilmelding.

Der har ingen sommerudflugt været i år, da der ikke rigtig har været plads i kalenderen, men det har været drøftet i bestyrelsen om vi fremover kun skal have en venskabsmatch om året mod Hammel i stedet for 2 (hjemme og ude) således der kunne blive plads til en sommerudflugt (eendagstur) i stedet.

Som sagt næste års venskabsmatcher er allerede aftalt, og pr. nuværende vil der blive 4 matcher, der måske bliver reduceret til 3, idet der som tidligere nævnt sløjfes den ene mod Hammel.

Banen og klubben:

Som tidligere nævnt var banen perfekt fra sæsonstart.. Så vær med til at bevare vores fine greens, og det kræver, at vi selv passer på dem - ikke spille på greens når der har været rimfrost og husk at rette nedslagsmærker op, da det ellers kan være medvirkende til svampeangrebene.

Der har ikke været oplysninger fra hovedklubben overhovedet, idet Dorte ikke har kunnet oplyse mig om medlemsantal og regnskabstal, det skal jeg selvfølgelig jo kun beklage.

Der kommer dog som noget nyt et skriv fra formanden om klubbens tilstand.

Som alle måske har bemærket fik klubben en ny hjemmeside i foråret.

 

Restauranten:

Som tidligere nævnt blev der inden sæsonstart lavet aftale om menuer og pris, og der har ikke været problemer. Maden har været god (stor ros fra især vore venskabsklubber for menuen til venskabsmatchen) og der har været rigelig af den, så stor ros til Musta og ikke mindst til Grethe og Lene for deres indsats.

Midt på sæsonen skete der pludselig et skift af restauratør da Musta stoppede, uden vi var ordentlig orienteret.

Der har været lidt indkøringsvanskeligheder med de nye restauratører, idet der til den første månedsafslutningen efter skiftet ikke var lavet mad – men det klarede de dog rimelig hurtigt der er stadig nogle små rettelser til vores månedsafslutninger.

Til slut vil jeg sig tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde og ikke mindst en stor tak til alle jer medlemmer for en rigtig god sæson.

Flemming Rasmussen: Havde ros til vore venskabsmatcher, hvorfor han syntes det er mærkeligt, at vi skærer ned på dem, idet han mente, der også burde være plads til en sommerudflugt.

Tages til efterretning – ellers ingen kommentarer til beretningen som blev godkendt.

 

Ad 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Freddy Joseff gennemgik det reviderede regnskab, som viste et underskud på kr. 1.751,58 og en kassebeholdning på kr. 27.627,08.

Der blev spurgt, om der ikke kunne anføres budget ud for årets opgørelse, således man kunne følge, hvorledes det var gået i forhold til det budgetterede. Bliver taget til efterretning.

Ligeledes blev der spurgt til bankomkostninger, om dette ikke kunne gøres billigere. Freddy undersøger. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Freddy Joseff gennemgik budgettet for 2020 som viser et underskud på kr. 3.000,- . Kontingentet fastholdes uændret på kr. 275,-.

Der var flere som ikke kunne forstå udgifterne til generalforsamling og julefrokost, idet der her var anført nettoudgiften, man så gerne, der var en indtægstpost med egenbetalingen, som selvfølgelig kun kunne være et skøn over antal deltagere.

Tages til efterretning Budgettet blev godkendt.

 

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6: Valg af bestyrelse.

På valg var:

Leif Pedersen, formand – blev genvalgt

Freddy Joseff – blev genvalgt

 

Ad 7: Valg af suppleanter.

På valg var:

Lene Fogtdal – blev genvalgt

 

Ad 8: Valg af revisorer.

Ivan Astrup blev genvalgt, og i stedet for Jimmy Buhl (som ikke ønskede genvalg)

blev Jørgen Buur valgt.

 

Ad 9: Eventuelt:

Gert oplyste at udflugten til Bad Bevensen bliver den 2/6 – 5/6 2020 pris kr. 2.750,- kommer snart på bookingsiden. Der er plads til max. 50 deltagere. Ligeledes en tak til Erik Vinge for god styring af generalforsamlingen. Fik overrakt 2 fl. vin.

Leif Pedersen takkede for genvalget og meddelte samtidig, at det er hans sidste periode som formand, idet der måtte nye og yngre kræfter til.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand : Leif Pedersen

Næstformand : Frede Fisker

Kasserer : Freddy Joseff

Matchudvalg : Gert Kristensen suppleret af Frede Fisker

Kontaktperson til restaurant : Grethe Pedersen

I forbindelse med at Frede Fisker blev næstformand indtrådte han i bestyrelsen og Ole Klausen bliver herefter suppleant.

 

Tilst, den 25. oktober 2019

Aarhus Aadal senior klub

Bestyrelsesmøde 2019-3

Torsdag, den 5. sept. 2019

Mødet afholdt i klubben.

 

Deltagere: Leif M. Pedersen, Gert Kristensen, Freddy Joseff, Grethe Pedersen, Lene Fogtdal, Frede Fisker, fraværende Ole Klausen.

1. Siden sidst.

Referater fra bestyrelsesmøde 1/4-19 godkendt.

Det blev nævnt at formanden ikke har været meget synlig i sommer, da der var flere medlemmer som ikke vidste hvem der var formand. Samtidig blev der gjort opmærksom på at der ikke p.t. er en næstformand som der burde være iht vedtægterne. Så på det konstituerende møde efter generalforsamlingen i år vil vi være opmærksom på dette.

2. Medlemsstatus.

Der er pt. 134 betalende medlemmer heraf 41 nye.

3. Økonomi

Freddy fremlagde regnskab, som blev godkendt. Regnskab udviser på nuværende tidspunkt et overskud på ca. kr. 357,- og en kassebeholdning på kr. 29.735,-.

Kassebeholdning er p.t. rimelig stor, hvorfor der ydes lidt større tilskud til julefrokosten samt til åbningsmatchen i 2020. En beholdning på ca. 15.000,- er passende, da der så er plads til fordelagtige indkøb af vin.

4. Bookingsiden.

Fungerer fint.

5. Klubturneringer.

Der er udfærdiget en foreløbig plan for mandags-, torsdagsturneringer og månedsafslutninger. Vil blive lagt på hjemmesiden når den er godkendt.

Der blev ligeledes drøftet om ni-huls turneringen skulle fortsætte p.g.a. pt meget lille tilslutning, men det blev besluttet at den fortsætter i 2020.

Der er ligeledes planlagt tur til Bad Bevensen i 2020 - kommer snart på bookingsiden.

6. Venskabsturneringer.

Der blev foreslået at der fremover kun spilles én venskabsmatch om året med Hammel, da der så kunne blive plads til tur til en spændende bane.

 

7. Generalforsamling

8. Restaurant.

Der er kommet nye restauratører i restauranten efter at Musta stoppede.

Maden er fin, men der mangler lidt styring og koordination, idet det er vores indtryk at når der laves aftaler med den ene går det ikke videre til den anden.

9. Eventuelt.

Julefrokost bliver fredag, den 29. nov. Kl. 12,00

 

Aarhus Aadal Seniorklub

Referat fra bestyrelsesmøde 2019-2, mandag, den 1. april 2019 i Golfklubben.

Tilstede var:
Grethe Pedersen, Lene Fogtdal, Freddy Joseff, Gert Kristensen, Frede Fisker, Ole Klavsen og Leif Pedersen.

 1. Siden sidst.
  Møde afholdt med Ole Peter vedr. udkast til ny brochure for Seniorklubben endte med at der ikke bliver nogen ny brochure for Seniorklubben, og vi fortsætter som hidtil med den Gert laver.
 2. Medlemsstatus.
  P.t. er der tilmeldt 33 nye medlemmer, heraf 22 damer, og 5 der ikke forventes at spille.
  D.v.s. i alt p.t. 128 medlemmer. Rigtig tilfredsstillende tilgang.
 3. Økonomi:
  94 havde betalt kontingent for 2019. Der er indkøbt vin til sæsonen.
  Bankbeholdning pr. 31/3-19 udgør kr. 41.341,13
 4. Orientering om mødet med Musta.
  Menu for åbningsmatch, månedsafslutninger og venskabsmatcher er aftalt med Musta
 5. Den nye sæson.
  Startlister for månedsafslutninger og venskabsmatcher vil fremover blive placeret
  på vores opslagstavle, som nu er flyttet op til de andre.
  De der ikke deltager i spisningen ved månedsafslutninger vil blive placeret i samme bold, således det ikke volder problemer når der skal laves bordplan.
  Seniorklubben besluttede at donere et nyt flag til klubben, da det gamle er for lille til klubbens flagstang.
 6. Eventuelt.
  Der er 47 tilmeldte til Tysklandsturen og betaling skal foretages senest den 2/4.
  Freddy giver besked til Gert.
  Flot tilslutning til åbningsmatchen hvor der er 82 tilmeldte.
  Julefrokost 2019 bliver: Fredag, den 29. november 2019 kl. 12,30

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag, den 5. sept. 2019 kl. 13,30

Tilst, den 1. april 2019 Leif Pedersen

 

Lokation: Langøvænget 38.

Tilstede var:

Grethe Pedersen, Lene Fogtdahl, Freddy Joseff, Gert Kristensen, Frede Fisker og Leif Pedersen.

 1. Siden sidst.
  Ingen kommentarer.
 2. Medlemsstatus.
  P.t. er der tilmeldt 15 nye medlemmer, heraf 9 damer, og 2 er udmeldt
 3. Økonomi.
  9 havde betalt kontingent for 2019.
  Egenbetaling for middag ved sæsonstart bliver kr. 50,-
 4. Ny brochure for Seniorklubben.
  Der var fra klubben udsendt udkast til ny brochure for Seniorklubben, idet man lagde op til at der skulle være et ens layout for samtlige klubber i klubben.
  Vi var dog ikke tilfreds med det udspil omkring Seniorklubben, hvor Ole Peter Jensen var indkaldt til vores bestyrelsesmøde.
  Ole kom dog først efter vi var færdige med bestyrelsesmødet, hvorfor Leif Pedersen tog mødet med ham alene.
  Ole Peter forklarede at det udsendte udkast ikke var endegyldigt, idet man blot havde lavet et oplæg til samtlige klubber i klubben.
  Vi gav udtryk for vores utilfredshed med udkastet og fremlagde vores udkast til indhold.
  Ole Peter tog dette med og vi vil senere få et nyt oplæg, idet han gav udtryk for at klubben IKKE vil bestemme hvorledes indholdet skulle se ud, men man ville gerne have at der var en ens linie for alle klubberne i lay out.
 5. Møde med Musta omkring sæson 2019.
  Leif deltager sammen med Grethe og Lene i møde med Musta.
  Bestyrelsen besluttede dog følgende omkring venskabsmatcher: For at deltage skal ALLE deltage i spisningen.
  Samme procedure diskuterede bestyrelsen omkring månedsafslutninger, men indtil videre bibeholdes bestående regler.
  (flere var dog inde på at der skulle gælde de samme regler som ved venskabsmatcher – alle skulle deltage i spisningen)
 6. Eventuelt.
  Der er p.t. tilmeldt 47 til Tysklandsturen og 4 er på venteliste. Rigtig flot tilslutning.

 

Tilst, den 27. jan. 2019 Leif Pedersen

Referat af generalforsamlingen i Seniorklubben

torsdag, den 25. oktober 2018 kl. 13,30.

 

Leif Pedersen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent. Erik Vinge blev valgt. Erik Vinge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne.

Ad 2: Bestyrelsens beretning.

Leif Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning:

ÅRSBERETNING 2018.

Sæsonen 2018 var atter en rigtig god sæson – banen var perfekt fra sæsonens start – stor ros til greenkeeperne. Fantastisk sommer ingen regnvejrsdage og mange som fik deres handicap spillet ned.

Medlemstallet var ved slutningen af 2017 på 100 medlemmer og er nu på 108 medlemmer.

Vores bookingsystem fungerer perfekt og jeg hører kun rosende omtale, idet alle er glade for at bruge det, men husk at slette når man ikke møder op af hensyn til medspillerne.

P.g.a. den nye persondatalov arbejdes der p.t. på at vores bookinger fremover skal foregå via Golfbox. Vi må ikke have medlemmernes mailadr., telefonnummer uden samtykke fra det enkelte medlem. Såfremt vi benytter Golfbox er det dem der har dataansvaret.

Bestyrelsesmøder:

Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder med nogle faste punkter – såsom medlemsstatus, økonomi, klubturneringer, venskabsturneringer, hovedklub og restaurant. Datoerne for bestyrelsesmøder, generalforsamling og julefrokost blev fastlagt så alle medlemmer kunne notere sig dette og reservere datoerne. Grethe og Lene fik lavet aftaler med Musta angående menuer og priser. Matchplanen for 2019 samt aftaler med vore venskabsklubber er allerede nu på plads for 2019 og mangler kun godkendelse af hovedklubben.

Tællende turneringer:

Som tidligere nævnt har det været en god sæson. Deltagerantallet har også i år ligget på ca. 43 i snit til torsdagsturneringerne og på 49 til månedsafslutningerne.

På Lasse Larsen Sløjfen har der været 3-4 pr.gang.

Venskabsklubber:

Der har været 4 venskabsmatcher – Himmelbjerget ude, Hammel ude og hjemme, Tange Sø hjemme. Ellers har der været pæn deltagelse i venskabsmatcherne . Der har været arrangeret 1 tur i 2018, nemlig til Strengline Mühle, Tyskland hvor ca. 28 deltog på en dejlig 3 dages tur. Succesen gentages i 2019 til Bad Bevensen.

Sommerudflugten til Volsted Golf Club blev desværre aflyst pga for lille tilslutning.

Som sagt næste års venskabsmatcher er allerede aftalt og pr. nuværende vil der blive 4 matcher.

 

Banen og klubben:

Som tidligere nævnt var banen perfekt fra sæsonstart.. Så vær med til at bevare vores fine greens og det kræver at vi selv passer på dem - ikke spille på greens når der har været rimfrost og husk at rette nedslagsmærker op, da det kan være medvirkende til svampeangrebene.

Der har ikke været oplysninger fra hovedklubben overhovedet, idet Dorte ikke har kunnet oplyse mig om medlemsantal og regnskabstal, det skal jeg selvfølgelig jo kun beklage.

Jeg ved der p.t. arbejdes på en ny hjemmeside.

 

Restauranten:

Som tidligere nævnt blev der inden sæsonstart lavet aftale om menuer og pris og der har ikke været problemer. Maden har været god (stor ros fra især vore venskabsklubber for menuen til venskabsmatchen) og der har været rigelig af den, så stor ros til Musta og ikke mindst til Grethe og Lene for deres indsats.

Der er dog stadig mange som kunne ønske sig andet end varm mad til månedsafslutningerne, og det vil vi forsøge om vi kan forhandle os til i 2019.

Det er dog besluttet i bestyrelsen at ALLE ved venskabsmatcherne skal spise med (man inviterer jo ikke gæster og lader dem spise alene og det er også meget nemmere at lave bordfordelingen).

Ligeledes er det besluttet at droppe julefrokosten i år pga for lille tilslutning de tidligere år.

I stedet vil der i forbindelse med åbningsmatchen blive givet det tilskud til maden som vi plejer at give til julefrokosten.

Til slut vil jeg sig tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde og ikke mindst en stor tak til alle jer medlemmer for en rigtig god sæson.

Ingen kommentarer. Beretningen blev godkendt.

Ad 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Freddy Joseff gennemgik det reviderede regnskab, som viste et overskud på kr. 2.545,37 og en egenkapital på kr. 29.378,66. Regnskabet blev godkendt. Der blev forespurgt om foreningen ikke ville benytte Mobile Pay. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Freddy Joseff gennemgik budgettet for 2019 som viser et underskud på kr. 1.125,00 . Kontingentet fastholdes uændret på kr. 275,-. Budgettet blev godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6: Valg af bestyrelse.

På valg var:

Gert Kristensen – blev genvalgt

Ole Klausen – blev genvalgt

Grethe Pedersen - blev genvalgt

Ad 7: Valg af suppleanter.

På valg var:

Torsten Bøgild - ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen forslog Frede Fisker – der blev valgt

Ad 9: Valg af revisorer.

Ivan Astrup og Jimmy Buhl blev genvalgt.

Ad 9: Eventuelt:

Gert oplyste at udflugten til Bad Bevensen bliver den 3/6 – 6/6 2019 pris kr. 2.700,- kommer snart på bookingsiden. Der var ros for turneringsformen inden generalforsamlingen og flere foreslog at der i 2019 også indimellem blev anvendt andre spilleformer. Ligeledes en tak til Erik Vinge for god styring af generalforsamlingen. Fik overragt 2 fl. vin.

Næste bestyelsesmøde blev fastsat til den 25. febr. 2019.

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.