Skip to the content

Referater

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. maj 2024

Mødet er afholdt i klubhuset

Deltagere: Torben Lund, Gert Kristensen, Frede Fisker, Jørgen Meinicke,

Gerda Lund, Hans Eriksen og Berit Bramm.

Fraværende: ingen

 

Dagsorden:

1. Siden sidst.

”Klub-fordele for seniorer”: Som det fremgik af referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 23. januar, var vi til møde med hovedforeningen for endnu engang at drøfte muligheden for et 9-huls medlemskab for loyale seniorer over en aftalt alder og med langt medlemskab. . . . . . Hovedforeningen mener ikke, at et 9-huls medlemskab er den rigtige løsning, man mener derimod, at et 18-huls medlemskab med ”senior-fordele” er en bedre løsning for klubben og seniormedlemmerne. Den løsning er vi eneste i, og hovedklubben har lovet os en tilbagemelding / løsning i indeværende sæson

 

2. Medlemsstatus.

Vi er pt. 116 medlemmer – heraf 9 nye

 

3. Økonomi.

Kassebeholdningener på kr. 31.915,-(heri indgår turen til Hotel Amerika ikke)

Opdateret medlemsfortegnelse blev udleveret.

 

 

 

4. Bookingside.

Vi er godt i gang med at anvende Golfbox. Det volder dog fortsat visse problemer, at vi hver gang skal huske, at en bookning foretages af 2omgange. Først skal man tilmelde sig klub-turneringen (for efterfølgende at kunne indtaste scores) og derefter booke en starttid. Deadline for booking til torsdags matcher er mandage indtil kl. 24

Brugen af ​​​​​​​vores hjemmeside (tidsbest.dk) nærmer sig en afslutning. De informationer vi tidligere har brugt hjemmesiden til, vil vi fremover udsende via golfbox. Vi forventer at lukke hjemmesiden 1. september 2024.

 

5. Klubturneringer.

Turen til Hotel Amerika er nu fastlagt.

48 medlemmer er tilmeldt turneringen.

Mariager Fjord spiller onsdag den 5. juni med gunstart kl. 09:00

Volstrup spiller torsdag den 6. juni med gunstart kl. 10:30

 

Vi vil forsøge at arrangere en én dags tur den 8. juli – enten til Randers Fjord eller til Skanderborg. Mere herom senere.

 

6. Venskabsturneringer.

Vi planlægger at spille venskabs match mod:

 • Hjemme – mod Himmelbjerg Golfklub torsdag den 20. juni

 • Ude – mod Hammel Golfklub mandag den 12. august

 • Hjemme - mod Tange Sø Golfklub torsdag den 12. september.

 

 

 

7. Vin-giver – Indkøb for sæson 2024

Det blev aftalt, at Jørgen Meinicke forestår indkøbet og aftalen forsøges lavet, så der leveres til én månedsafslutning ad gangen.

Præmier ifbm månedsafslutninger bliver vin-gaver.

 

9. Dato: Bestyrelsesmøder / Generalforsamling - 2024.

Tirsdag den 10. september – kl. 12:30 i Klubhuset

Torsdag den 24. oktober – kl. 13:30 i Klubhuset med efterfølgende generalforsamling

 

Aarhus d. 12.05.2024

Torben Lund

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 23.januar 2024

Mødet er afholdt hos Frede Fisker

Deltagere: Torben Lund, Gert Kristensen, Frede Fisker, Gerda Lund, Hans Eriksen og Berit Bramm.

Fraværende: Jørgen Meinicke

 

Dagsorden:

1. Siden sidst.

9-huls medlemskab / Bridge klubben / Hverdags medlemmer: Vi har bedt hovedklubben om en tilbagemelding vedrørende foranstående 3 spørgsmål. Vi (Gert & Torben) har afholdt møde med hovedklubben den 16. november desangående. Et skuffende resultat.

Vi argumenterer for at ældre loyale medlemmer får mulighed for at konvertere et 18-huls medlemskab til et 9-huls, når kræfterne ikke slår rigtigt til mere. Det blev blankt afvist med reference til banens store belægning (der er pt. nok medlemmer), forøget slid på for-9, og reduceret kontingent indtægter. Vi vil forfølge spørgsmålet, når muligheden viser sig.

Vi har forsøgt at mægle i bridgeklubbens forsøg på at lande en billigere ”kaffeaftale” vedrørende brugen af ​​mødelokalet i kælderen. Det lykkedes ikke idet mødelokalet er del af aftalen med VedLund, og det havde hovedforeningen ikke til hensigt at ændre på.

Vi har fremført et ønske fra nogle af vores ”hverdags-medlemmer” med hensyn til at spille 9 huls banen i weekenden. Det blev heller ikke imødekommet med henvisning til at man ikke ønsker at indføre et yderligt medlemskab. Anstændigvis må vi erkende at der er mange forskellige medlemskaber i forvejen.

Klubstrategi: Hovedklubben arbejder fortsat på klubbens strategi, og i den forbindelse var klubben i klubben (Gert, Frede og Torben) mødtes til møde den 18. januar. Formålet med mødet var endnu en gang indsamling af tilbagemeldinger fra de deltagende. På mødet var der fokus på 3 vigtige områder: 1) Status 18 huls banen – 2) Status Pay & Play banen og driving range – 3) Fastholdelse af medlemmer. Hovedklubben forventer at kunne præsentere en samlet strategiplan på et møde den 27. februar 2024 – og det bliver spændende.

2. Medlemsstatus.

Vi er pt. 34 registrerede vintergolfere.

Gert lægger info vedrørende tilmelding til sommersæson på hjemmesiden – tilmeldingsfrist 01. maj 2024 – DL betaling 10. maj 2024 – derefter sletning af medlemskab.

3. Økonomi.

Kassebeholdning – kr. 7.142,-

4. Bookingside.

Vi fortsætter indtil videre med vores hjemmeside (tidsbest.dk). Vi bruger siden til booking af vintertider på 9-huls banen og til information om diverse aktiviteter i seniorklubben.

5. Klubturneringer.

Åbningsmatchen er fastlagt til den 4. april på stor / lille bane afhængig af spilleforholdene.

Gert har udsendt den pt. gældende turneringsplan.

Vi har foreløbig tænkt på at arrangere en én dags tur til Randers Fjord den 8. juli

Match turen til Hotel Amerika, fra den 05 – til 07 juni 2024. Pt. er 45 personer tilmeldt. Vi har plads til 60 personer.

Gerda, Berit og Frede aftaler menu og priser vedrørende månedsafslutninger og venskabsmatcher. Prisniveau ca. kr. 135,- / 150,- pr person

 

6. Venskabsturneringer.

Vi forventer at spille venskabs matcher mod Hammel – (ude), Tange Sø – (hjemme) og Himmelbjerget – (hjemme).

 

7. Vin-giver – Indkøb for sæson 2024

Det blev aftalt, at Jørgen Meinicke forestår indkøbet – aftalen forsøges lavet, så der leveres til én månedsafslutning ad gangen.

Vi fortsætter forsøget med gavkort fra restauranten til 1. pladser

9. Dato: Bestyrelsesmøder / Generalforsamling - 2024.

Tirsdag den 05. marts – kl. 12:30 i Klubhuset

Tirsdag den 07. maj – kl. 12:30 i Klubhuset

Tirsdag den 10. september – kl. 12:30 i Klubhuset

Torsdag den 24. oktober – kl. ?? i Klubhuset med efterfølgende generalforsamling

 

Aarhus d. 28.01.2024

Torben Lund

Referat af generalforsamlingen i Seniorklubben
torsdag, den 26. oktober 2023 kl. 13,30.

 

Torben Lund bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent.

Bent Larsen blev foreslået og valgt. Bent Larsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne og beslutningsdygtighed.

Ad 2:Bestyrelsens beretning.

Torben Lund fremlagde bestyrelsens beretning:

ÅRSBERETNING 2023.

2023 har igen været en rigtig god sæson – bortset fra lidt opstartsproblemer med pletter på greens, har banen været perfekt hele sæsonen – stor ros til greenkeeperne.

Medlemstallet var ved slutningen af ​​2023 på 127 medlemmer mod 146 ultimo 2022. En lille tilbagegang som selvfølgelig betyder at vi skal være på tæerne, når nye medlemmer viser sig, og der er formelle muligheder, idet klubben som helhed stadig har stor tilgang.

Booking system:

Vi er nu begyndt at bruge Golfbox til booking af starttider og tilmelding til vores torsdags matcher.

Det har været en udfordrende start, men det går dog nu rimelig godt.

Vores gamle bookingside bruger vi fortsat som kommunikationsplatform, og til booking på 9-huls banen.

Fordelene ved at bruge Golfbox er for det første, at vi selv indtaster vores scorer, så Gert slipper for det manuelle arbejde, og for det andet betyder bookningen i Golfbox, at vi ikke blokerer tider, vi ikke bruger.

Vi vil dog indtil videre holde vores gamle tidsbest.dk åben, dels for stadig at kunne udsende diverse informationer til medlemmer af klubben og for at kunne håndtere Senior tilmelding på 9-huls banen, de to ting kan vi pt. ikke i Golfbox.

 

Bestyrelsesmøder:

Vi har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder med faste punkter – såsom: aftaler, økonomi, klubturneringer, venskabsturneringer, nyt i hovedklubben og nyt restaurant. Datoerne for bestyrelsesmøder, generalforsamling og julefrokost fastlægges på det første bestyrelsesmøde, så alle bestyrelsesmedlemmer kan reservere data.

Ud over at planlægge diverse matcher, sørger bestyrelsen for at lave de nødvendige aftaler med restauranten angående menuer og priser, og det har i indeværende sæson fungeret fint.

Som noget ekstra ordinært har bestyrelsen også sørget for, at vi har fået et nyt sanghæfte. I den forbindelse bør jeg nok nævne at Rob fra ”ved Lund”, har stået for selve produktionen, så hvis man har brug for noget lignende, kan man trygt snakke med Rob

Tællende turneringer (torsdags runder):

Som tidligere nævnt har det været en god sæson. Deltagerantallet har for 18 og 9 huls banerne i snit ligget på ca. 50 / 60 personer til torsdagsturneringerne, og nogenlunde det samme antal til månedsafslutningerne.

Lidt statistik: Vi er ialt 127 medlemmer, heraf 19 i 80`erne, 92 i 70`erne, 16 i 60`erne. Den ældste 87 år, den yngste 61 år

Der har ligeledes været arrangeret vintergolf, hvor 48 scorekort er indleveret.

Som en servicemeddelelse kan jeg oplyse, at denne vintersæson starter torsdag den 2. november 2023 og fortsætter frem til medio marts 2024. Jeg tror, ​​​​​​at Gert vil sige et par ord om vintersæsonen.

Venskabsklubber:

Vi har i denne sæson spillet 3 venskabsmatcher. Uden imod Himmelbjerget, hjemme imod Hammel, og ude imod Tange Sø.

Det har været svært at opnå et rimeligt deltagerantal til venskabsmatcherne, og med baggrund i dette har vi besluttet at droppe Horsens næste år.

For at det giver mening at afholde venskabsmatcherne, bør der som minimum deltage 25 – 30 personer.

Den årlige golftur:

Vi var 50 spillede personer, der den 07 juni drog til Hotel Amerika i Hobro, hvor vi over til dage spillede Mariager Fjord og Hobro Golfklub. Tilbagemeldingerne har været positive. Vi har derfor besluttet, at næste års tur også går til Hobro. Dog vil vi udskifte Hobro banen med Volstrup banen

Sommerudflugt:

Vi havde i juli måned planlagt en hyggelig udflugt til Stensballe Gaard Golfklub. Succesen udeblev desværre, idet turen druknede i regn – ærgerligt. Vi forsøger med et lignende arrangement igen næste år, og håber på bedre vejr.

Banen og klubben:

Som tidligere nævnt har banen været perfekt i næsten hele sæsonen. Så der skal lyde en appel herfra, om at vi sammen værner om den. Vi skal respektere ikke at spille på greens, når der har været rimfrost og husk at rette nedslagsmærker op, da det kan være medvirkende til nogle af de svampeangreb, vi desværre ser.

Restauranten:

Vi har fået en ny samarbejdspartner ”ved Lund”, og vi synes at Anders og Rob har gjort en stor forskel. Samarbejdet er foregået gnidningsfrit, der bliver leveret som aftalt, og det er dejligt. Anders lytter til vores tilbagemeldinger, og jeg er sikker på, at madudbuddet udvides i takt med, at han kan overskue situationen.

Vi krydser fingre for at ”ved Lund” er en fornuftig forretning, sådan at samarbejdet kan fortsætte. Det er utrolig vigtigt for klublivet at, cafeen fungerer.

Afslutning:

Afslutningsvis vil jeg nævne, at Hovedbestyrelsen i Aarhus Aadal Golfklub i september inviterede klubberne i klubben til et stort strategimøde. Ideen med mødet var at fokusere på klubbens styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Det bliver spændende at se konklusionerne fra undersøgelsen

Det må siges at være utroligt vigtigt, og her kan det mærkes, at vi har fået en ny Golfmanager i Jens, som aktivt arbejder med klubbens fremtid.

Til slut vil jeg tage til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde og ikke mindst en stor tak til alle jer medlemmer for en rigtig god sæson.

 

Ad 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Jørgen Meinicke gennemgik det reviderede regnskab for 2023, som viste et underskud på kr. 7.264,- og en kassebeholdning på kr. 8.836,-

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Jørgen Meinicke gennemgik budgettet for 2024 som viser et budgetteret underskud på kr. 325,-.

Kontingentet hæves til kr. 275,-.

Budgettet og kontingentforhøjelsen blev godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen har ikke modtaget noget forslag.

Ad 6: Valg af formand.

Torben Lund – på valg – accepterer genvalg – blev genvalgt

Ad 7: Valg af bestyrelse.

Gert Kristensen– ikke på valg.

Frede Fisker – ikke på valg.

Jørgen Meinicke – på valg – accepterer genvalg – blev genvalgt.

Gerda Lund – på valg – accepterer genvalg – blev genvalgt

Ad 8: Valg af suppleanter.

Berit Bramm – ikke på valg

Povl Spreckelsen – på valg – ønsker ikke genvalg

Hans Eriksen blev valgt som suppleant i stedet for Povl Spreckelsen

Ad 9: Valg af revisor.

Leif Petersen–på valg - accepterer genvalg – blev genvalgt

Ad 10: Valg af revisor suppleant.

Povl Spreckelsen blev valgt som revisor suppleant i stedet for Hans Eriksen

Annonce 11: Eventuelt:

Flemming Svejstrup fremsatte ønsket om at ”Senior Hverdags Medlemmer”, må spille på ”Lille Bane” i weekenden. Et ønske der opstår, når et ”Senior Hverdags Medlem” stort set kun spiller lille bane i hverdagen. Vi vil snakke med hovedbestyrelsen om foreningen.

 

Aarhus, den 26. oktober 2023 Bent Larsen, dirigent

 

Aarhus, den 26. oktober 2023 Torben Lund, formand

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 26.september 2023
Mødet er afholdt i klubhuset
Deltagere: Torben Lund, Gert Kristensen, Frede Fisker, Jørgen Meinicke, Gerda Lund, Berit Bramm og Povl Spreckelsen

 

Dagsorden:

1.Siden sidst.

Intet

2. Medlemsstatus.

Nuværende medlemsantal er på ialt 127 personer, heraf 9 nytilkomne.

3. Økonomi.

Kassebeholdning 14Tkr.

Vi besluttede at hæve sommerkontingentet fra de nuværende kr. 250,- til kr. 275,-

4. Klubturneringer.

Elektronisk registrering af scores:Vi er godt i gang med at bruge Golfbox til registrering af scores på torsdage og til månedsafslutning, og det går OK, men for stor banes vedkommende skal man huske, at på torsdage,skal man både at tilmelde sig på ”golfbox”(her reserveres starttid) og på ”klubturnering”(her åbnes for indtastning af scores)

Vi har dog 2 problemer som pt. ikke kan løses i golfbox:

 1. Vi kan ikke registrere scores vedrørende spil på 9 huls banen

 2. De match informationer vi gerne vil dele med medlemmerne, kan ikke håndteres i golfbox.

Vi her derfor besluttet, indtil videre, at bibeholde vores hjemmeside (tidsbest.dk) a.h.t. deling af diverse informationer og booking på 9 huls banen.

5. Venskabsturneringer.

Vi har besluttet at droppe Horsens som venskabsklub – (Frede meddeler Horsens)

Vi bibeholder samarbejdet med Himmelbjerget, Tange Sø og Hammel.

6. Gaver i forbindelse med torsdags matcher og måneds afslutninger.

Vi har besluttet at veksle imellem uddeling af gavekort til ”ved LUND” og vingaver, hvad angår første præmier.

De øvrige præmier vil fortsat være vingaver.

Gert oplyser nødvendig antal gavekort til Gerda, og nødvendig antal flasker til Jørgen

7.Tilbagemelding fra strategimødet i hovedforeningen.

Gert, Frede og Jørgen deltog på vegne af Seniorklubben i det strategimøde, der blev afholdt den 5. september i klubhuset.

Mødet gik primært ud på, i grupper, at give input til en SWOT- analyse (belyse styrker, svagheder, muligheder og trusler) vedrørende klubbens nuværende situation. Når det indsamlede materiale er bearbejdet, får vi en tilbagemelding – spændende !!!

8. Julefrokost:

Dato: 30 november – kl. 12;30

Betaling: Klubben giver et tilskud, således at egenbetalingen bliver på kr. 160,-

Berit og Gerda koordinerer samarbejdet om dette med ”vedLund”

9. Næste møde / generalforsamling

Torsdag den 26. oktober 2023– kl 13:30 i klubhuset

 

Aarhus d. 29.09.2023 – Torben Lund

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 09. maj 2023

Mødet er afholdt i klubhuset

Deltagere: Torben Lund, Gert Kristensen, Frede Fisker, Gerda Lund og Berit Bramm.

Fraværende: Jørgen Meinicke, Povl Spreckelsen

 

Dagsorden:

1.Siden sidst.

Intet

2. Medlemsstatus.

Nuværende medlemsantal er ialt 122 personer, heraf 7 nytilkomne.

24 medlemmer har ikke fornyet medlemskabet, men heller ikke meldt sig ud !

 

3. Økonomi.

Kassebeholdning – 172 Tkr.– hvoraf 127 Tkr. Skal afregnes til Hotel Amerika

 

4. Klubturneringer.

Amerika Turen: Der er tilmeldt 54 personer, hvoraf de 50 spiller turnering.

 

Elektronisk registrering af scores:

Den digitale verden er over os og vi i seniorklubben vil med ! – og vi går stille og roligt i gang. I forbindelse med månedsafslutningen i maj, vil vi orientere om brugen, og i forbindelse med månedsafslutningen i juni, forsøger vi at bruge det nye system.

Det betyder at vi efter 1. august skal tilmeldes 2 steder:

- Golfbox

- Seniorklubbens Bookingside

1. Du skal åbne golfbox.

2. Du skal åbne spiller, det samme som når du bestiller tid.

3. Gå til klubturneringer – åben den og find spilledatoen torsdag d. Xx

4. Alle seniorklubbens turneringer har et navn: Senior (der en hver torsdag).

5. Klik på den turnering du vil tilmeldes – måske skal du have hjælp. Spørg evt. en der kender systemet, Gert, Frede eller Torben.

6. Når du er tilmeldt:

en. Gå til Seniorklubbens Bookingside og tilmeld dig.

b. Træk et scorekort til runden, hver gang du skal spille.

c. Når runden er afsluttet, skal du indberette din score på din telefon, sammen med din markør.

d. Scorekortet skal i postkassen til stikprøvekontrol.

 

5. Venskabsturneringer.

Vi ser desværre en vigende interesse for venskabsturneringer?

Med bare 17 tilmeldte, besluttede vi at aflyse turneringen den 17. maj ude imod Horsens.

Den næste venskabsturnering den 15. juni, er ude imod Himmelbjerget. Vi håber på bedre tilslutning denne gang. Vi synes i bestyrelsen at minimum deltagerantallet bør være 25 – 30 personer for at gennemføre disse arrangementer.

 

6. Gaver i forbindelse med torsdags matcher og måneds afslutninger.

På baggrund af positive tilbagemeldinger, har vi besluttet at fortsætte med uddeling af gavekort til ”ved LUND” hvad angår første præmier.

De øvrige præmier vil fortsat være vingaver.

Gert oplyser nødvendig antal gavekort til Gerda, og nødvendig antal flasker til Jørgen

 

 

 

7.Introduktion af Seniorklubben i forbindelse med Begynderhold aktiviteterne.

Bent Larsen har formålet repræsentanter fra Seniorklubben til begynderturneringerne, med at fortælle om seniorklubbens arbejde og arrangementer. Det er foreløbigt aftalt at Gert deltager den 11. maj, at Berit og Gerda deltager den 15. juni, at Frede deltager den 24. juli og at Torben deltager den 4. september.

 

8. Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 26. september 2023– kl 12:30 i klubhuset

 

Aarhus d. 14.05.2023

Torben Lund

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. marts 2023
Mødet er afholdt i klubhuset

Deltagere: Torben Lund, Gert Kristensen, Frede Fisker, Jørgen Meinicke, Gerda Lund, Povl Spreckelsen og Berit Bramm.

 

Dagsorden:

 

1.Siden sidst.

Ingen bemærkninger

2. Møde med golfmanager Jens Elvang.

Jens fortalte om sit tidligere virke og om sine forventninger til arbejdet i Aarhus Aadal Golfklub. Bestyrelsen bød Jens velkommen til klubben, og alle i bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål, som Jens beredvilligt besvarede, ligesom Jens spurgte ind til Seniorklubbens virke og samarbejde med hovedklubben, og efterlyste et tættere samarbejde klubben og klubberne i klubben m.h.t. til nye medlemmer.

En rigtig god snak, som indbyder til et godt og udbytterigt samarbejde fremover.

3. Medlemsstatus.

Antal medlemmer i alt 147 personer. Siden sidst er der registreret en tilgang på 3 og en afgang på 2 medlemmer. 54 personer har været tilmeldt vinter-golf

Gert lægger info vedrørende tilmelding til sommersæson på vores hjemmeside – kontingent uforandret kr. 250,- tilmeldingsfrist 15. april 2023 – DL betaling 10. maj 2023 – derefter sletning af medlemskab.

Medlemsliste. - ajourført

 

 

4. Økonomi.

Ingen restancer

Kassebeholdning ca. kr. 70.000,-

5. Klubturneringer.

Torsdagsturneringer, månedsafslutninger og øvrige golfture.

Gert har udsendt den pt. gældende turneringsplan.

Gert har aftalt en endags tur til Royal Oak mandag den 10. juli – Pris kr. 400,- for turnering og frokost. Yderligere information lægges ud på vores hjemmeside på et senere tidspunkt.

Gert har kontakt til Hotel Amerika vedrørende marchturen, fra den 07. – til 09. juni 2023, og turen gennemføres som planlagt. Pt. er 56 personer tilmeldt. Sidste rettidige betaling er den 15. marts

Gerda, Berit og Frede har aftalt menuer og priser vedrørende månedsafslutninger og venskabsmatch med ”vedLUND” – og det ser spændende ud.

Åbningsmatch: På grund af det uforudsigelige vejr, besluttede vi at gennemføre turneringen på ”Lille bane”, med start kl. 10:00, og spisning kl. 13:00

6. Venskabsturneringer.

Vi spillervenskab matcher mod Hammel, Tange Sø, Himmelbjerget og Horsens

Vi betaler ikke green fee til hinanden, når vi spiller mod Hammel og Tange Sø. Vi forsøger at få samme ordning med Himmelbjerget og Horsens.

7. Præmier

Vi vil på forsøgsbasis blande vinpræmier med gavekort til ”vedLUND”

Jørgen Meinicke forestår indkøbet af vin og aftalen laves, så der leveres til én månedsafslutning ad gangen. Antal og tidspunkter, aftales med Gert

8. Næste bestyrelsesmøder.

Tirsdag den 9. maj – kl. 12:30 i Klubhuset

Tirsdag den 26. september – kl 12:30 i klubhuset

 

 

9. Diverse

Nyt Sanghæfte: Berit & Gerda kunne fremvise udkast til et nyt sanghæfte, og det blev vedtaget at gå videre med projektet (ingen julesange) – Pris kr. 3.500,- incl. moms.

Julefrokost: Det blev vedtaget at dette års julefrokost gennemføres uden ”live musik”, men med en hurtig gang banko som sidst.

 

Aarhus d. 14.03.2023

Torben Lund

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 10.januar 2023
Mødet er afholdt hos Frede Fisker

Deltagere: Torben Lund, Gert Kristensen, Frede Fisker, Jørgen Meinicke, Gerda Lund, Povl Spreckelsen og Berit Bramm.

 

Dagsorden:

1.Siden sidst.

Gerda arbejder videre med nyt sanghæfte – pris trykning ca. kr. 1300,- excl moms

2. Medlemsstatus.

Medlems antal uændret i alt 146 personer. Evt. ændring ses først når tilmeldingen til sommersæsonen er afsluttet. 53 personer er tilmeldt vinter-golf

Gert lægger info vedrørende tilmelding til sommersæson på hjemmesiden – tilmeldingsfrist 15. april 2023 – DL betaling 10. maj – derefter sletning af medlemskab.

Medlemsliste. - Uændret

3. Økonomi.

Rettidig indbetaling – ingen restanser

Kassebeholdning – 20.695 kr.

4. Vedtægtsændringer

De vedtægtsændringer, der blev vedtaget på den sidste generalforsamling, er tilført protokollen

5. Bookingside.

Vi besluttede at fortsætte med vores nuværende booking side (tidsbest.dk). Fremtidig vedligeholdelse varetages af Povl Spreckelsen i samarbejde med Ole Fogtdal

 

6. Klubturneringer.

Torsdagsturneringer, månedsafslutninger og øvrige golfture.

Gert har udsendt den pt. gældende turneringsplan.

Vi mangler at fastlægge en én dags tur i juli måned, a la turen til Skanderborg i 2022

Gert kontakter Hotel Amerika vedrørende marchturen, fra den 07 – til 09 juni 2023

Gerda, Berit og Frede aftaler menu og priser vedrørende månedsafslutninger og venskabsmatch. Prisniveau ca. kr. 125,- / 150,- pr person

 

7. Venskabsturneringer.

Vi forventer at spille venskab matcher mod Hammel, Tange Sø, Himmelbjerget og Horsens

Vi betaler ikke green fee til hinanden når vi spiller mod Hammel og Tange Sø. Frede snakker med Himmelbjerget og Horsens om tilsvarende ordning.

8. Vin-Gaver – Indkøb for sæson 2023

Det blev aftalt, at Jørgen Meinicke forestår indkøbet – aftalen forsøges lavet, så der leveres til én månedsafslutning ad gangen.

Vi besluttede desuden at forsøge med gavekort fra restauranten til 1. pladser

9. Næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag den 14. marts – kl. 12:30 i Klubhuset

 

Aarhus d. 17.01.2023

Torben Lund

Referat af generalforsamlingen i Seniorklubben
torsdag, den 27. oktober 2022 kl. 13,30.

 

Torben Lund bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent.

Bent Larsen blev foreslået og valgt. Bent Larsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne, dog står der i vedtægterne at generalforsamlingen afholdes i november. Generalforsamlingen godkendte at den var beslutningsdygtig.

Ad 2:Bestyrelsens beretning.

Torben Lund fremlagde bestyrelsens beretning:

 

ÅRSBERETNING 2022.

2022 har igen været en rigtig god sæson – bortset fra lidt opstartsproblemer med pletter på greens, har banen været perfekt hele sæsonen – stor ros til greenkeeperne.

Medlemstallet var ved slutningen af 2021 på 135 medlemmer og er nu på 146 medlemmer. En fin fremgang som selvfølgelig bunder i en stor medlemstilgang i klubben som helhed.

Vores bookingsystem fungerer stadig perfekt, og jeg hører kun rosende omtale, idet alle er glade for at bruge det, men husk fortsat at slette tider af hensyn til andre, når man ikke møder op.

Bestyrelsesmøder:

Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelsesmøder med faste punkter – såsom: medlemsstatus, økonomi, klubturneringer, venskabsturneringer, hoved klub og restaurant. Datoerne for bestyrelsesmøder, generalforsamling og julefrokost blev fastlagt på det første bestyrelsesmøde, så alle bestyrelsesmedlemmer kunne notere sig dette og reservere datoerne. Bestyrelsen har desuden lavet de nødvendige aftaler med Restauranten angående menuer og priser, og det har fungeret fint

Tællende turneringer (torsdags runder):

Som tidligere nævnt har det været en god sæson. Deltagerantallet har for 18 og 9 huls banerne i snit ligget på ca. 50 / 60 personer til torsdagsturneringerne, og på ca. 60 / 70 personer til månedsafslutningerne.

Der har ligeledes været arrangeret vintergolf, hvor 46 scorekort er indleveret.

Som en servicemeddelelse kan jeg oplyse, at denne vintersæson starter torsdag den 3. november 2022.

Venskabsklubber:

Vi har i denne sæson spillet 4 venskabsmatcher – hjemme mod Horsens, hjemme mod Himmelbjerget, ude mod Hammel, og hjemme mod Tange Sø. Der har været pæn deltagelse til venskabsmatcherne, deltagerantallet ligger på ca. samme niveau som til månedsafslutningerne

Vi forventer i 2023 en gentagelse af dette års venskabsmatcher.

Den årlige golftur:

Vi var 31 personer der i slutningen af maj måned, havde en dejlig tur til Schloss Lüdersburg. Stedet leverede gode indkvarterings forhold, og spændende men lidt slidte baner.

Vi har lyttet til jeres kommentarer omkring køreturen derned, og specielt trafikforholdene omkring Hamburg.

Med baggrund i ovenstående, har vi som I allerede er bekendt med, bestemt at næste års tur bliver afholdt i Danmark, nærmere bestemt ved Hobro, hvor vi skal spille Mariager Fjord og Hobro golfbaner. Det ser ud som om at deltagerantallet til denne tur bliver væsentlig højere, og det er vi naturligvis glade for. Som bonus info kan jeg oplyse at max deltager antallet vil blive hævet fra de nuværende 50 til 60 personer.

Sommerudflugt:

Vi havde i juli måned en hyggelig og dejlig udflugt til Skanderborg Golfklub, og vi vil forsøge at planlægge en lignende tur i 2023.

Banen og klubben:

Som tidligere nævnt har banen været perfekt i næsten hele sæsonen. Så der skal lyde en appel herfra om at vi sammen værner om den. Vi skal respektere ikke at spille på greens når der har været rimfrost og husk at rette nedslagsmærker op, da det kan være medvirkende til svampeangrebene.

Restauranten:

Som I alle er bekendt med, stopper samarbejdet med Camillas Diner pr 1. november, og bestyrelsen har haft et indledende møde med den nye bestyrer af restauranten, Anders Lund, og det er besluttet at han leverer maden til vores julefrokost. Vi håber på et godt samarbejde – det er vigtigt for vores Klub.

Afslutning:

Hovedbestyrelsen i Aarhus Aadal Golfklub har udarbejdet et ”Ide Katalog” – et katalog der indeholder de ændringer / forbedringer som hovedbestyrelsen overvejer at gennemføre for at holde bane og bygninger i topform. Seniorklubben er inviteret til et møde angående ovennævnte. I den forbindelse har bestyrelsen udarbejdet et dokument med vore meninger og anbefalinger. Dokumentet skal bruges som diskussions baggrund på mødet, der afholdes mandag den 07. november 2022.

På samme møde skal vi snakke om 9-huls medlemskaber. Tilgangen til nye 9-huls medlemskaber blev på den sidst afholdte GF i hovedforeningen stoppet. Bestyrelsen i seniorklubben har tidligere argumenteret for en differentieret løsning, hvor gamle medlemmer, der ikke længere er i stand til at gå 18 huller skulle tilbydes et 9-huls medlemskab. Dette forslag vil vi genfremsætte på mødet.

 

Til slut vil jeg sig tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde og ikke mindst en stor tak til alle jer medlemmer for en rigtig god sæson.

Ad 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Jørgen Meinicke gennemgik det reviderede regnskab, som viste et underskud på kr. 6.713,- og en kassebeholdning på kr. 47.910,-

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Jørgen Meinicke gennemgik budgettet for 2023 som viser et underskud på kr. 6.550,-.

Kontingentet er uændret kr. 250,-.

Budgettet blev godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsatte 2 forslag til vedtægtsændringer.

 1. Ifølge vedtægterne paragraf 4 skal ”generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned”. Dette foreslås ændret til: ”generalforsamlingen skal afholdes i løbet af 4. kvartal i indeværende år”.

 2. Ifølge vedtægterne paragraf 6: går regnskabsåret ”fra den 01.11 til den 31.10”. Dette foreslås ændret til at regnskabsåret går” fra den 01.10 til den 30.09.

Begge forslag blev vedtaget

Ad 6: Valg af formand.

Torben Lund – ikke på valg.

Ad 7: Valg af bestyrelse.

Gert Kristensen– på valg – er villig til genvalg - blev genvalgt

Frede Fisker – på valg – er villig til genvalg - blev genvalgt

Jørgen Meinicke – ikke på valg

Gerda Lund – ikke på valg

Ad 8: Valg af suppleanter.

Ulla Jørgensen ønsker ikke genvalg – Bestyrelsen foreslog Berit Bramm som blev valgt.

Ole Klavsen ønsker ikke genvalg – Bestyrelsen foreslog Povl Spreckelsen som blev valgt.

Ad 9: Valg af revisorer.

Leif Petersen–er villig til genvalg – blev genvalgt

Ad 10: Valg af revisor suppleant.

Hans Eriksen – er villig til genvalg – blev genvalgt

Ad 11: Eventuelt:

Torben Lund takkede Ole Klavsen og Ulla Jørgensen for deres indsats og afleverede 1 fl. Vin til hver.

 

Aarhus, den 27. oktober 2022 Bent Larsen, dirigent

 

_____________________________

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. september 2022

Mødet er afholdt i klubhuset

Deltagere: Torben Lund, Gert Kristensen, Frede Fisker,Gerda Lund, Jørgen Meinicke, Ole Klavsen og Ulla Jørgensen

Dagsorden:

 • 1. Siden sidst:

Ingen bemærkninger

 

 • 2. Medlems status:

Vi er pt. 143 medlemmer – en tilgang på 16.

 

 • 3. Økonomi:

Kassebeholdningen er pt. dkr.39.000,-

 

Af hensyn til kassererens arbejde bedes indbetalinger vedr. diverse arrangementer gennemføres senest på datoen for sidste tilmelding med en kort besked om, hvem og hvad indbetalingen dækker.

 

Framelding efter sidste betalingsdag: Hvis man framelder efter sidste tilmelding / betalingsdag returneres det indbetalte beløb som udgangspunkt ikke.

 

Vin-gaver: Vi kommer til at mangle ca. 120 flasker vin. Det blev aftalt at Jørgen tester indkøb af vinen hos en ny leverandør. – leveringstid senest 24 oktober.

 

 • 4. Klubturneringer:

Vi diskuterede igen hvordan vi bedst muligt integrere nye medlemmer i vores turneringer. Vi blev enige om at afprøve en ”mentor ordning” hvor den mail Gert sender, til det nye medlem i forbindelse registreringen, også sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. På den måde bliver vi i bestyrelsen gjort opmærksom på tilgangen af et nyt medlem, og kan lettere holde et vågent øje med om vedkommende er med når der bookes spilletider.

 

Vi diskuterede problemet med de indimellem lange spillerunder. Vi er enige om at vi er en seniorklub og at en runde på 4 – 41/2 time er acceptabel – men 5 timer er for lang tid.

Når vi spiller,skal vi indskærpe alle deltagere i seniorklubben flg.:

 • Respekter din ”tee ud tid” – Hvis du starter for hurtigt, giver det med det samme ventetid på 2. og 3. hul

 • At hvis en bold er usikker (er i roughen) medtages altid en provisorisk bold.

 • Når der skal ledes efter en bold, er det i første omgang spilleren og kun markøren der leder, de øvrige spillere, spiller først egen bold inden der ledes.

 • At når der ledes – er det max. 3 minutter der bruges

 • Når man er presset bagfra, og der er plads foran, skal man lukke igennem. Men det er lige så vigtigt at den der presser på bagfra, spiller igennem når muligheden byder sig.

 

 • 5. Venskabsturneringer:

Vi diskuterede igen relevansen af venskabsturneringerne, idet vi til matchen mod Tange Sø kun stillede med 1/3 af vores medlemmer. De matcher hvor vi betaler hinanden greenfee er måske for dyre.

Der blev aftalt at Frede kontakter Himmelbjerget / Tange Sø og Horsens, for at diskutere om greenfee ordningen eventuelt kan droppes

 

 • 6 Udflugt 2023

For at imødegå snakken om kørselsafstanden til et velegnet sted for afholdelse af næste års Golf Udflugt, har vi undersøgt en mulighed i DK. Vi er dog lidt usikre på, hvor god ideen er. Og derfor er det aftalt at Gert sender en mail til alle medlemmer med en beskrivelse af indhold og en opfordring til at tilkendegive / forhånds tilmelde sig til arrangementet senest d. 26.oktober 2022.

 

 • 7. Nyt fra restauranten:

Gerda har talt med Camillas Diner og Rasmus, som bekræfter at de er parate til at gennemføre de tilbageværende arrangementer vi har aftalt i Senior Klubben for indeværende sæson. Dvs til og med julefrokosten.

 

 • 8. Bestyrelsens Idekatalog:

Vi har kontaktet bestyrelsen for at verificere interessen for respons / input fra Seniorklubben. Man vil meget gerne have respons på skrift, og hvis der er behov for en uddybning, vil bestyrelsen indkalde til et møde.

Beslutning: Bestyrelsen koordinerer og fremsender sine kommentarer

 

 • 9. Eventuelt:

Ingen bemærkninger

 

 

 

Dato 14-09-2022

Torben Lund

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. maj 2022

Mødet er afholdt i klubhuset

Deltagere: Torben Lund, Gert Kristensen, Frede Fisker, Gerda Lund, Jørgen Meinicke, Ole Klavsen og Ulla Jørgensen

Gæster: Klara Kruse, Uffe Pedersen

 

 • 1. Siden sidst:

Ingen bemærkninger

 • 2. Medlemsstatus:

Vi er pt. 139 medlemmer – en tilgang på 12 og en afgang på 13 medlemmer.

 • 3. Økonomi:

Kassebeholdningen er pt. dkr.135.000,- , hvoraf de dkr. 97.000 vedrører turen til Schloss Ludersburg

Af hensyn til kassererens arbejde bedes indbetaling vedr. diverse arrangementer (herunder månedsafslutninger, venskabsmatcher o.s.v.) gennemføres senest på datoen for sidste tilmelding . Gert sørger for at meldingen fremgår af de informationer, der lægges ud på vores hjemmeside.

Vin-gaver: Fra Peter Martim har vi købt vin (504 flasker), der skal bruges til resten af sæsonen.

 • 4. Klubturneringer:

Vi diskuterede behovet / muligheden for at blande ”deltagerne” i vores torsdags matcher. Selvom tilmeldingen pt. foregår på individuel basis er der måske en tendens til at sammensætningen på de forskellige bolde er ens / eller overvejende ens uge for uge.

Følgende forslag kom på bordet:

1) Baglæns gunstart kl. 08:30

2) Booking til ”Time-intervaller) – feks. fra 08:00 til 09:00 – fra 09:00 til 10:00 o.s.v.

3) Mentorordning, hvor nye medlemmer tildeles en mentor, som har til opgave at medvirke til indslusning af det nye medlem.

Gert og Jørgen evaluerer mulighederne. De kommer med et forslag, som vi eventuelt kan indføre efter sommerferien.

 • 5. Venskabs turneringer:

Vi diskuterede relevansen af venskabsturneringerne, idet vi inden matchen mod Horsens havde fornemmelsen af, at kun få ville tilmelde sig. Den fornemmelse blev imidlertid gjort til skamme, idet vi endte med 71 deltagere, som vi mener er OK. Så ind til videre fortsætter vi som hidtil.

 • 6. Nyt fra restauranten:

Vi (Gerda, Frede og Ulla) har snakket med Erik Krejbjerg, Camilla´s Diner, og meldingen til os, er at Erik er 100% klar til at overtage det, der tidligere var aftalt med Peter Martin, og vi har den største tiltro til, at vi fremadrettet kan få et godt og konstruktivt samarbejde med Erik.

Gerda; Frede og Ulla aftaler snarest med Camillas Diner menuplanen for 2. halvår 2022

 • 8. Diverse:

Som noget ekstraordinært havde vi inviteret Klara, Torben og Uffe fra foreningens hovedbestyrelse med til vort bestyrelsesmøde. Dette dels for at styrke samarbejdet klubberne imellem, men også for at orientere hinanden om, hvad vi går og arbejder med. Positiv responce begge veje, vi glæder os til at høre mere nyt fra Klara vedrørende de næste tiltag i klubben.

 

Dato 26-05-2022

Torben Lund

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. februar 2022

Mødet er afholdt hos Frede Fisker

Deltagere: Torben Lund, Gert Kristensen, Frede Fisker, Gerda Lund, Jørgen Meinicke, Ole Klavsen og Ulla Jørgensen

 

 • 1. Siden sidst:

Ingen bemærkninger

 

 • 2. Medlemsstatus:

Vi er pt. 140 medlemmer – tallet dækker over en tilgang på 4 og en afgang på 1 medlem.

 

 • 3. Økonomi:

Der er lavet en ny bankaftale med Danske Bank

Kassebeholdningen er pt. dkr.22.500,-

 

 • 4. Bookingside:

Vi fortsætter med vores kendte bookingside – og vi diskuterede anvendelsen af GolfBox i stedet. Vi enedes om at forsøge med GolfBox i forbindelse med de kommende venskabsmatcher.(Frede snakker med Claus Jørgensen)

 

 • 5. Klubturneringer:

Mandags-, torsdagsturneringer og månedsafslutninger fortsætter som tidligere, ligeledes fortsætter vi med ni-hulsturneringerne – men hvis deltager antallet er mindre end 3 – er der ingen match.

Åbningsmatchen spilles som en ni-huls match på stor bane hvis muligt, alternativt spilles på korthulsbanen. Matchen afsluttes med spisning

 

 • 6. Turneringsplan:

Turneringsplanen for 2022 er klar – og turneringsplanen for 2023 er også klar hvad angår planlægning af venskabsmatcherne.

Vi diskuterede årets golftur til Tyskland, og det lyder som om at den relativt lange køretur afholder nogle medlemmer fra at deltage. Næste års tur forsøges planlagt til gennemførelse i Danmark

 

 • 7. Peter Martin:

Vingaver:

Gerda har talt med Peter Martin, som har bekræftet at rødvinen er hjemkøbt med den aftalte etikette, og at hvidviner er bestilt og forventes leveret inden turneringsstart.

Vi diskuterede levering og betaling af vinen i.f.b.m. månedsafslutningerne – og det er aftalt at Gert meddeler Peter Martin det nødvendige flaskeantal i.f.b.m. hver månedsafslutning –og at vinen afregnes med Peter Martin sammen med maden.

 

Mad:

Det er aftalt at Gerda, Frede og Ulla afholder møde med Peter, og fastlægger madog priser til årets arrangementer

 

 • 8. Diverse:

Hjemmesiden: Frede gjorde opmærksom på en fejl på hjemmesiden hvor Freddy fortsat figurerer. Gert får fejlen rettet.

Stop for Ni-huls medlemsskaber på stor bane: Vi synes, at baggrunden for beslutningen skulle være behandlet på generalforsamlingen inden beslutning. Vi aftalte. at Torben skriver en mail til formanden med ønsket om at baggrunden for beslutningen fremlægges på den snarlige generalforsamling. Hvis baggrunden for fravælgelse af ni-huls medlemskaber er begrundet i færre greenfee indtægter synes vi at det er forkert beslutning. Vi mener at klubben primært skal focusere på medlemmernes trivsel. Vi tror at mange af ni-huls medlemmerne (de unge) senere vil ende som atten-huls medlemmer, og for seniorernes vedkommende vil et ni-huls medlemskab sandsynligvis forlænge medlemskabet og dermed bidrage positivt til klubbens økonomi.

 

 

 

Dato 21-02-2022

Torben Lund

 

 

 

Referat af generalforsamlingen i Seniorklubben
mandag, den 25. oktober 2021 kl. 13,30.

Leif Pedersen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent.

Bent Larsen blev foreslået og valgt. Bent Larsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne, dog står der i vedtægterne at generalforsamlingen afholdes i november. Generalforsamligen godkendte at den var beslutningsdygtig.

Ad 2:Bestyrelsens beretning.

Leif Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning:

ÅRSBERETNING 2021.

Sæsonen 2021 blev atter en rigtig god sæson – banen var perfekt fra sæsonens start – stor ros til greenkeeperne.

Medlemstallet var ved slutningen af 2020 på 125 medlemmer og er nu på 135 medlemmer . En rigtig flot fremgang i medlemstallet.

Vores bookingsystem fungerer stadig perfekt og jeg hører kun rosende omtale, idet alle er glade for at bruge det, men husk at slette når man ikke møder op af hensyn til medspillerne.

Bestyrelsesmøder:

Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder med nogle faste punkter – såsom medlemsstatus, økonomi, klubturneringer, venskabsturneringer, hovedklub og restaurant. Datoerne for bestyrelsesmøder, generalforsamling og julefrokost blev fastlagt så alle medlemmer kunne notere sig dette og reservere datoerne. Der blev lavet aftaler med Restauranten angående menuer og priser.

Tællende turneringer:

Som tidligere nævnt har det været en god sæson. Deltagerantallet har i år ligget på ca. 46 (47) og 6 på 9-hulsbanen i snit til torsdagsturneringerne og på 67 (55) 7 på 9-hulsbanen til månedsafslutningerne.

Der har ligeledes været arrangeret vintergolf. Der kan allerede nu tilmeldes til vintergolf 2021/22.

Venskabsklubber:

Der har været 3 venskabsmatcher – Himmelbjerget ude, Hammel hjemme, Tange Sø ude. Der har været pæn deltagelse til venskabsmatcherne .

Det lykkedes endelig at komme til Bad Bevensen, Tyskland hvor ca. 30 deltog på en dejlig 3 dages tur.

Der har ingen sommerudflugt været i år.

Som sagt næste års venskabsmatcher er allerede aftalt og pr. nuværende vil der blive 4 matcher, idet Horsens Golf Club er med igen. Tider vil fremgå af turneringskalenderen som vil blive lagt på hjemmesiden i.l.a. november måned.

Banen og klubben:

Som tidligere nævnt var banen perfekt fra sæsonstart.. Så vær med til at bevare vores fine greens og det kræver at vi selv passer på dem - ikke spille på greens når der har været rimfrost og husk at rette nedslagsmærker op, da det kan være medvirkende til svampeangrebene.

 

Restauranten:

Som tidligere nævnt blev der inden sæsonstart lavet aftale om menuer og pris og der har ikke været problemer.

Til slut vil jeg sig tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde og ikke mindst en stor tak til alle jer medlemmer for en rigtig god sæson.

 

Ad 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Freddy Joseff gennemgik det reviderede regnskab, som viste et underskud på kr. 426,09 og en kassebeholdning på kr. 27.798,30

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Freddy Joseff gennemgik budgettet for 2022 som viser et underskud på kr. 1.500,-.

Kontingentet er uændret kr. 250,-.

Der var en bemærkning fra et medlem om at bankomkostninger ikke var anført i budgettet, det er trods alt en udgift på ca. kr. 2.500,-

Budgettet blev godkendt.

 

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6: Valg af formand.

Leif Pedersen – ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Torben Lund – der blev valgt

 

Ad 7: Valg af bestyrelse.

På valg var:

Freddy Joseff –ikke villig til genvalg

Bestyrelsen forslog Jørgen Meinicke – der blev valgt.

Ad 8: Valg af suppleanter.

Lene Fogtdal – ikke villig til genvalg

Ulla Jørgensen blev foreslået og valgt

 

Ad 9: Valg af revisorer.

Ivan Astrup - ikke villig til genvalg

Jørgen Meinicke -blev valgt til ny kasserer

Bestyrelsens forslag Hans Eriksen og Leif Pedersen – der begge blev valgt.

Ad 9: Eventuelt:

Gert Kristensen takkede Leif Pedersen, Freddy Joseff og Lene Fogtdal for deres indsats og afleverede 2 fl. Vin til hver.

 

Tilst, den 26. oktober 2021

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 4/10-21 i Golfklubben
Tilstede: Leif Pedersen, Frede Fisker, Gert Kristensen, Freddy Joseff , Lene Fogtdal ,
Gerda Lund og Ole Klavsen

Siden sidst.

Ingen bemærkninger.

Medlemsstatus.

P.t. er der 135 medlemmer,

Økonomi.

Regnskab udviser d.d. et overskud på kr. 12.625,67 og en kassebeholdning på kr. 28.224,39. Der mangler dog betaling af kr. 10.775,- for månedsafslutning den 30/9.

Generalforsamling.

Dato for generalforsamlingen blev ændret til:

Mandag, den 25. oktober kl. 13,30

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

 4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg af formand: Leif Pedersen (ønsker ikke genvalg)

 7. Valg til bestyrelsen: Freddy Joseff (ønsker ikke genvalg)

 8. Valg af suppleanter: Lene Fogtdal (ønsker ikke genvalg)

 9. Valg af revisorer: Ivan Astrup (ønsker ikkegenvalg) og Jørgen Meinicke

 10. Eventuelt

 

Da Freddy Joseff har valgt at stoppe mangler vi et emne til ny kasserer og suppleant (i stedet for Lene Fogtdal), hvorfor der efterlyses emner. KOM GERNE MED EMNER.

Dagsorden sendes ud via mail til samtlige medlemmer samt opslag i Klubben.

 

Julefrokost: Julefrokost bliver torsdag, den 25. nov. 2021 kl. 12,30 i Aadalens restaurant.

Der ydes tilskud på kr. 75,- pr. deltager.

 

Eventuelt: Spisning ved månedsafslutning og venskabsmatcher blev igen drøftet i bestyrelsen og vi fastholdt beslutningen om, at der kun serveres den menu der er aftalt med restauranten. Deltager man i venskabsmatcher, deltager man også i den efterfølgende frokost.

Månedsafslutning der er det frivilligt, men opfordringen er at man deltager i den efterfølgende frokost.

Aarhus, den 6. okt. 2021

Referat af generalforsamlingen i Seniorklubben
torsdag, den 24. juni 2021 kl. 14:00

 

Leif Pedersen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent.

Erik Vinge blev valgt. Erik Vinge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne.

Ad 2:Bestyrelsens beretning.

Leif Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning:

ÅRSBERETNING 2020.

Så kunne det endelig lykkes at få afholdt generalforsamlingen for 2020 der først var fastsat til den 29. oktober og så til åbningsmatchen den 25. marts 2021.

2020 har i det hele taget været en mærkelig sæson p.g.a. Covid-19, der er ikke noget der har været normalt. Det var sent inden vi kom i gang, da vi til at begynde med ikke måtte spille, så blev der åbnet lidt op, idet man gerne måtte spille men ikke forsamles efterfølgende.

Medlemstallet var på 125 medlemmer.

Banen har igen i 2020 været perfekt fra start til slut – så stor ros til vore greenkeepere.

Bestyrelsesmøder:

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder med nogle faste punkter – så som medlemsstatus, økonomi, klubturneringer, venskabsturneringer, hovedklub og restaurant.

Tællende turneringer:

Deltagerantallet har i 2020 ligget på ca. 55 (47 i 2019) og til torsdagsturneringerne på 65 ( 55 i 2019) til månedsafslutningerne. Altså en pæn stigning fra 19 til 2020 som måske også skyldes Covid-19. Folk skulle bare ud og se noget andet.

Venskabsklubber:

Det blev desværre kun til en venskabsmatch i 2020 nemlig hjemme mod Tange sø med i alt 83 deltagere.

Fra 2022 er Horsens ny venskabsklub og vi starter med at spille hos os.

Turen til Bad Bevensen, Tyskland måtte desværre også aflyses – men er nu programsat til den 6-9. sept. 2021 med p.t. 29 tilmeldte – tilmelding kan stadig nås - sidste frist er 16/7.

Der har været en tur til Volstrup Golfklub – 17/8 med 28 deltagere.

Restauranten:

Det var jo ikke så meget vi fik brug for restauranten i 2020 men der var stadig ikke styr på noget som helst.

Der er så i 2021 endnu engang kommet nye restauratører – så erfaringen hermed er endnu ikke så stor, idet der først nu er åbnet rigtig op.

Til slut vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde og ikke mindst en stor tak til jer alle sammen for en god sæson.

Ad 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Freddy Joseff gennemgik det reviderede regnskab, som viste et underskud på kr. 597,31 og en kassebeholdning på kr. 28.224,39.

Der blev atter spurgt om der ikke kunne anføres budget ud for årets opgørelse således man kunne følge hvorledes det var gået i forhold til det budgetterede. Bliver endnu engang taget til efterretning.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Freddy Joseff gennemgik budgettet for 2021som viser et underskud på kr. 7.225,-.Kontingentet blev fastsat til kr. 250,-.

Budgettet blev godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6: Valg af bestyrelse.

På valg var:

Gert Kristensen – blev genvalgt

Frede Fisker – blev genvalgt

Ad 7: Valg af suppleanter.

På valg var:

Grethe Pedersen –ikke villig til genvalg

Gerda Lund blev valgt.

Ad 9: Valg af revisorer.

Ivan Astrup blev genvalgt og i stedet for Jørgen Buur (som ikke ønskede genvalg) blev Jørgen Meinicke valgt.

Ad 9: Eventuelt:

Et medlem henstillede til -ved greens - at vogneikke blev stillet foran greens, men som alle har lært på vej til næste hul.Samt når der skulle slåes ud fra næste hul, at ikke alle 4 stillede sig op for at notere scores eller diskutere forrige hul, men én gjorde klar til at slå ud .

Et medlem foreslog om der ikke i forbindelse med en månedsafslutning kunne være regelundervisning fra en af klubbens regeldommere.

Leif Pedersen takkede Grethe Pedersen for sin indsats og afleverede 2 fl. Vin.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Leif Pedersen

Næstformand :Frede Fisker

Kasserer : Freddy Joseff

Matchudvalg :Gert Kristensen suppleret af Frede Fisker

Kontaktperson til restaurant :Gerda Lund

Suppleanter : Lene Fogtdal og Ole Klavsen

Næste bestyrelsesmøde bliver efter 9. september.

 

Tilst, den 25. juni 2020

Aarhus Aadal Senior Klub

Referat fra bestyrelsesmøde den 8/4-21 i Golfklubben
Tilstede: Leif Pedersen, Frede Fisker, Gert Kristensen, Freddy Joseff og Grethe Pedersen

 

Siden sidst.

Ingen bemærkninger.

Medlemsstatus.

P.t. er der 89 som har betalt heraf er der 12 nye medlemmer.

Økonomi.

Der indkøbes 300 fl. Vin (200 rød og 100 hvid)

Klubturneringer.

Vi må stadig ikke mødes efter månedsafslutningen til fælles spisning m.m.,

Vi håber vi kan mødes til månedsafslutningen i maj.

Månedsafslutningen i april vil blive med løbende start fra hul 1, med første start ca. Kl. 09.00 - Lille bane kl. 10.00, Scorekort afhentes (holdvis) i klubhuset – der vil være en til at udlevere dem. I stedet for den samlede spisning vil der blive udleveret en pose med spændende indhold (uden beregning).

Venskabsmatcher.

Venskabsmatchen mod Horsens hjemme den 20. maj skubbes til næste år.

På nuværende tidspunkt vides heller ikke om Tysklandsturen bliver til noget.

Generalforsamling.

Dato for generalforsamlingen blev ændret til:

Torsdag, den 24. juni kl. ca.13,30 (efter matchen og spisning -forhåbentlig)

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent - bestyrelsens forslag: Erik Vinge

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

 4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelse.

På valg er: Gert Kristensen - villig til genvalg

Frede Fisker - villig til genvalg

Grethe Pedersen - ikke villig til genvalg

 1. Valg af suppleanter

På valg er: Ole Klavsen - villig til genvalg

 1. Valg af revisorer.

Ivan Astrup - Jørgen Buur (ikke villig til genvalg)

 

Da Grethe Pedersen har valgt at stoppe mangler vi medlemmer til bestyrelsen, hvorfor der efterlyses emner. KOM GERNE MED EMNER.

Der må gerne komme flere emner, da vi allerede på nuværende tidspunkt ved, at følgende ikke genopstiller til generalforsamlingen i 2021:

Formand Leif Pedersen

Kasserer Freddy Joseff

Suppleant Lene Fogtdal

 

Aarhus, den 11. april 2021

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. okt .2020 i Golfklubben.
Hele bestyrelsen var tilstede.

 

Grundet Covid19 er generalforsamlingen udsat til samme dag som

Åbningsmatchen i 2021 den 25. marts 2021.

Der spilles på 9 hulsbanen kl. 10.00, frokost ca. 12-12.30 og generalforsamling ca. 13.30.

Indkaldelse udsendes/opsættes i klubben ultimo februar/primo marts.

 

Kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 250,-,

Gert retter på hjemmesiden samt udsender mail til medlemmerne.

 

Instruktion om bookingsiden gennemgåes ved åbningsmatchen ellers udsendes der altid instruktion til nye medlemmer sammen med deres

Log-on.

 

Frede forespørger Skanderborg Golfklub om de igen vil være med som venskabsklub.

 

Den manglende præmieuddeling fra torsdage og månedsafslutninger

Vil ske over 1-2 dage.

Vinderne vil få en mail om hvornår der foretages uddeling.

 

Grethe, Lene og Leif tager møde med de nye restauratører når de nu

kommer i gang i.l.a. jan/febr. 2021

 

Næste bestyrelsesmøde bliver ultimo februar/primo marts.

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28/9-20 i Golfklubben
Der var afbud fra Frede Fisker og Lene Fogtdal

 

Siden sidst.

Ingen bemærkninger.

 

Medlemsstatus.

Indmeldelser/ udmeldelser: P.t. 125 medlemmer

Økonomi.

Alle 125 medlemmer har betalt.

Kontingent for 2021 sættes til kr. 250,-.

Julefrokost.

P.g.a. Covid-19 blev det besluttet at aflyse julefrokosten i stedet vil der

Blive arrangere en sommerfest i maj/juni 2021.

Klubturneringer.

Planen for 2021 er udarbejdet og afventer kun klubbens godkendelse, hvorefter

Den vil komme på hjemmesiden.

Venskabsmatcher.

Alle venskabsmatcher i 2021 er aftalt og fastlagte.

.

Generalforsamling.

 

Dato for generalforsamlingen blev ændret til:

 

Torsdag, den 25. marts 2021 kl. 13.30

 

Efter nugældende regler må vi max. være 80

 

Med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent - bestyrelsens forslag: Erik Vinge

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

 4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelse.

På valg er: Gert Kristensen - villig til genvalg

Frede Fisker - villig til genvalg

Grethe Pedersen - ikke villig til genvalg

 1. Valg af suppleanter

På valg er: Ole Klavsen - villig til genvalg

 1. Valg af revisorer.

Ivan Astrup - Jørgen Buur (ikke villig til genvalg)

 1. Eventuelt.

Restaurant.

Maden har været OK, men det kniber stadig med overholdelse af indgåede

aftaler.

 

Hovedklub.

Mangler information som kan videregives til vores månedsafslutninger.

 

Eventuelt.

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 15/6-20 i Golfklubben

Den samlede bestyrelse var tilstede.

 

 

Siden sidst.

Ingen bemærkninger.

 

Medlemsstatus.

Indmeldelser/ udmeldelser.:P.t. 123 medlemmer

Alle der ikke har betalt er reg. som udmeldt.

Ny medlemsliste sendes til bestyrelsen

Økonomi.

Alle 123 medlemmer har betalt.

Der er indkøbt 300 fl. vin.

De der har betalt for åbningsmatch og/eller Volstrup bedes

senest 1/8-20 sende deres kontonummer til Freddy,

som så vil refundere beløbet.

Efter 1. aug. vil alle ikke refunderede betalinger blive nulstillet og beløbet tilfalder klubkassen.-

 

Følgende punkter blev drøftet:
 • 9-hulsmedlemmer, i år er der kun 3 som har indleveret scorekort, hvorfor spil på Pay &Playbanen fremover droppes, de medlemmer der har indbetalt kontingent kan få dette retur ved henvendelse til Freddy

 • Leif og Ole hjælper Frede ved månedsafslutningen den 25/6, da Gert er på ferie.

 • Grethe, Leif og Freddy mødes med Thomas fra restaurationen - tirsdag, den 16/6 kl., 11,00 - for at aftale menu til månedsafslutninger og venskabsmatch mod Tange Sø i september.

 • Aftaler med restaurationen vil fremover blive skriftlige da det sker for ofte at det aftalte ikke opfyldes..

 • Venskabsmatch mod Hammel – hjemme – den 6. august er aflyst. Matchen mod Tange Sø forsøges flyttet fra den 10/9 til den 17/9. Frede aftaler.

 • Klubben ser gerne at vore medlemmer bliver i Golfsporten så længe som muligt. Der er startet med at give rabat på buggies på 50% til fuldtids- og hverdagsmedlemmer, der har rundet de 70 år. Bestyrelsen vil gerne involvere Seniorklubben i dette projekt for at høre om vi har andre ideer. Der var ikke fra Seniorklubbens bestyrelse andre ideer p.t.

 

Eventuelt.

Næste møde i Golfklubben:

Mandag, den 28. sept. Kl. 14,00

Referat fra bestyrelsesmøde den 9/3-20 Langøvænget 38, 8381 Tilst.

Den samlede bestyrelse var tilstede.

 

 

 

Siden sidst.

Beskrivelse af julefrokosten blev sendt til klubben, som efterfølgende havde en dialog med restauratøren.

Fremover laves skriftlig aftale.

 

Medlemsstatus.

Indmeldelser/ udmeldelser.:P.t. 23 medlemmer heraf 4 nye, ingen

kendte udmeldelser på nuværende tidspunkt.

Sidste fist for indbetaling er 1. april. Gert sender reminder til medlemmerne.

 

Økonomi.

Freddy udleverede en status på nuværende tidspunkt.

Den udviste en kassebeholdning på kr. 27.627,08.

 

Møde med restauranten omkring sæson 2020:

Grethe, Lene og Leif holder møde med restauratørerne omkring den nye sæson for månedsafslutninger og venskabsmatcher. Der udfærdiges en

Skriftlig aftale med restauranten omkring menuer, priser, anretning m.v.

Grethe sender liste til Leif omkring bordanretning m.m. inden mødet.

 

Sæson 2020:

Turneringsplan er udfærdiget af Gert og lagt på hjemmesiden.

Åbningsmatch er den 26. marts, der spilles 9 huller med efterfølgende spisning

Tur til Volstrup den 4. maj er næsten fuldt tegnet. Der forsøges arrangeret en tur den 17. aug. evt. til Tre Høje Golfklub.

 

Eventuelt.

Klubben ser naturligvis gerne, at vore medlemmer bliver i golfsporten så længe som muligt.

Derfor har klubben startet op med at give en rabat på buggies på 50% til fuldtids- og hverdagsmedlemmer, der har rundet 70 år.

Næste bestyrelsesmøde mandag, den 25. maj 2020, kl. 13,00

 

 

 

Referat af generalforsamlingen i Seniorklubben

torsdag, den 24. oktober 2019 kl. 13,45.

 

Leif Pedersen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent. Erik Vinge blev valgt. Erik Vinge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne.

Ad 2: Bestyrelsens beretning.

Leif Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning:

ÅRSBERETNING 2019.

Sæsonen 2019 var atter en rigtig god sæson – banen var perfekt fra sæsonens start – stor ros til greenkeeperne.

Jeg ved godt, jeg ikke har været særlig synlig i sommer, men det skyldes dels en brækket fod, samt et planlagt længere ophold i vores sommerhus i juli/august.

Medlemstallet var ved slutningen af 2018 på 108 medlemmer og er nu på 134 medlemmer fordelt på 78 herrer og 56 damer. En rigtig flot fremgang i medlemstallet.

Vores bookingsystem fungerer stadig perfekt og jeg hører kun rosende omtale, idet alle er glade for at bruge det, men husk at slette, når man ikke møder op af hensyn til medspillerne.

Der er endnu ikke sker ændringer p.g.a. den nye persondatalov, bortset fra at man nu ikke kan se medlemmerne på vores bookingside, hvornår det kan overgå helt til Golfbox er endnu uvist.

Bestyrelsesmøder:

Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelsesmøder med nogle faste punkter – såsom medlemsstatus, økonomi, klubturneringer, venskabsturneringer, hovedklub og restaurant. Datoerne for bestyrelsesmøder, generalforsamling og julefrokost blev fastlagt så alle medlemmer kunne notere sig dette og reservere datoerne. Grethe og Lene fik lavet aftaler med Musta angående menuer og priser. Matchplanen for 2020 samt aftaler med vore venskabsklubber er allerede nu på plads for 2020 og mangler kun godkendelse af hovedklubben.

Tællende turneringer:

Som tidligere nævnt har det været en god sæson. Deltagerantallet har i år ligget på ca. 47 i snit til torsdagsturneringerne og på 55 til månedsafslutningerne. Gennemsnittet er lig med sidste år trods 26 flere medlemmer i 2019.

På Lasse Larsen Sløjfen har der været 4-5 spillere pr. gang.

Der har ligeledes været arrangeret vintergolf, hvor 39 har deltaget. Der kan allerede nu tilmeldes til vintergolf 2019/20.

Venskabsklubber:

Der har været 4 venskabsmatcher – Himmelbjerget hjemme, Hammel ude og hjemme, Tange Sø ude. Der har været pæn deltagelse til venskabsmatcherne.

Der har været arrangeret en tur i 2019, nemlig til Bad Bevensen, Tyskland, hvor ca. 40 deltog på en dejlig 3 dages tur. Succesen gentages i 2020 ligeledes til Bad Bevensen, der kan allerede nu ske tilmelding.

Der har ingen sommerudflugt været i år, da der ikke rigtig har været plads i kalenderen, men det har været drøftet i bestyrelsen om vi fremover kun skal have en venskabsmatch om året mod Hammel i stedet for 2 (hjemme og ude) således der kunne blive plads til en sommerudflugt (eendagstur) i stedet.

Som sagt næste års venskabsmatcher er allerede aftalt, og pr. nuværende vil der blive 4 matcher, der måske bliver reduceret til 3, idet der som tidligere nævnt sløjfes den ene mod Hammel.

Banen og klubben:

Som tidligere nævnt var banen perfekt fra sæsonstart.. Så vær med til at bevare vores fine greens, og det kræver, at vi selv passer på dem - ikke spille på greens når der har været rimfrost og husk at rette nedslagsmærker op, da det ellers kan være medvirkende til svampeangrebene.

Der har ikke været oplysninger fra hovedklubben overhovedet, idet Dorte ikke har kunnet oplyse mig om medlemsantal og regnskabstal, det skal jeg selvfølgelig jo kun beklage.

Der kommer dog som noget nyt et skriv fra formanden om klubbens tilstand.

Som alle måske har bemærket fik klubben en ny hjemmeside i foråret.

 

Restauranten:

Som tidligere nævnt blev der inden sæsonstart lavet aftale om menuer og pris, og der har ikke været problemer. Maden har været god (stor ros fra især vore venskabsklubber for menuen til venskabsmatchen) og der har været rigelig af den, så stor ros til Musta og ikke mindst til Grethe og Lene for deres indsats.

Midt på sæsonen skete der pludselig et skift af restauratør da Musta stoppede, uden vi var ordentlig orienteret.

Der har været lidt indkøringsvanskeligheder med de nye restauratører, idet der til den første månedsafslutningen efter skiftet ikke var lavet mad – men det klarede de dog rimelig hurtigt der er stadig nogle små rettelser til vores månedsafslutninger.

Til slut vil jeg sig tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde og ikke mindst en stor tak til alle jer medlemmer for en rigtig god sæson.

Flemming Rasmussen: Havde ros til vore venskabsmatcher, hvorfor han syntes det er mærkeligt, at vi skærer ned på dem, idet han mente, der også burde være plads til en sommerudflugt.

Tages til efterretning – ellers ingen kommentarer til beretningen som blev godkendt.

 

Ad 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Freddy Joseff gennemgik det reviderede regnskab, som viste et underskud på kr. 1.751,58 og en kassebeholdning på kr. 27.627,08.

Der blev spurgt, om der ikke kunne anføres budget ud for årets opgørelse, således man kunne følge, hvorledes det var gået i forhold til det budgetterede. Bliver taget til efterretning.

Ligeledes blev der spurgt til bankomkostninger, om dette ikke kunne gøres billigere. Freddy undersøger. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Freddy Joseff gennemgik budgettet for 2020 som viser et underskud på kr. 3.000,- . Kontingentet fastholdes uændret på kr. 275,-.

Der var flere som ikke kunne forstå udgifterne til generalforsamling og julefrokost, idet der her var anført nettoudgiften, man så gerne, der var en indtægstpost med egenbetalingen, som selvfølgelig kun kunne være et skøn over antal deltagere.

Tages til efterretning Budgettet blev godkendt.

 

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6: Valg af bestyrelse.

På valg var:

Leif Pedersen, formand – blev genvalgt

Freddy Joseff – blev genvalgt

 

Ad 7: Valg af suppleanter.

På valg var:

Lene Fogtdal – blev genvalgt

 

Ad 8: Valg af revisorer.

Ivan Astrup blev genvalgt, og i stedet for Jimmy Buhl (som ikke ønskede genvalg)

blev Jørgen Buur valgt.

 

Ad 9: Eventuelt:

Gert oplyste at udflugten til Bad Bevensen bliver den 2/6 – 5/6 2020 pris kr. 2.750,- kommer snart på bookingsiden. Der er plads til max. 50 deltagere. Ligeledes en tak til Erik Vinge for god styring af generalforsamlingen. Fik overrakt 2 fl. vin.

Leif Pedersen takkede for genvalget og meddelte samtidig, at det er hans sidste periode som formand, idet der måtte nye og yngre kræfter til.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand : Leif Pedersen

Næstformand : Frede Fisker

Kasserer : Freddy Joseff

Matchudvalg : Gert Kristensen suppleret af Frede Fisker

Kontaktperson til restaurant : Grethe Pedersen

I forbindelse med at Frede Fisker blev næstformand indtrådte han i bestyrelsen og Ole Klausen bliver herefter suppleant.

 

Tilst, den 25. oktober 2019

Aarhus Aadal senior klub

Bestyrelsesmøde 2019-3

Torsdag, den 5. sept. 2019

Mødet afholdt i klubben.

 

Deltagere: Leif M. Pedersen, Gert Kristensen, Freddy Joseff, Grethe Pedersen, Lene Fogtdal, Frede Fisker, fraværende Ole Klausen.

1. Siden sidst.

Referater fra bestyrelsesmøde 1/4-19 godkendt.

Det blev nævnt at formanden ikke har været meget synlig i sommer, da der var flere medlemmer som ikke vidste hvem der var formand. Samtidig blev der gjort opmærksom på at der ikke p.t. er en næstformand som der burde være iht vedtægterne. Så på det konstituerende møde efter generalforsamlingen i år vil vi være opmærksom på dette.

2. Medlemsstatus.

Der er pt. 134 betalende medlemmer heraf 41 nye.

3. Økonomi

Freddy fremlagde regnskab, som blev godkendt. Regnskab udviser på nuværende tidspunkt et overskud på ca. kr. 357,- og en kassebeholdning på kr. 29.735,-.

Kassebeholdning er p.t. rimelig stor, hvorfor der ydes lidt større tilskud til julefrokosten samt til åbningsmatchen i 2020. En beholdning på ca. 15.000,- er passende, da der så er plads til fordelagtige indkøb af vin.

4. Bookingsiden.

Fungerer fint.

5. Klubturneringer.

Der er udfærdiget en foreløbig plan for mandags-, torsdagsturneringer og månedsafslutninger. Vil blive lagt på hjemmesiden når den er godkendt.

Der blev ligeledes drøftet om ni-huls turneringen skulle fortsætte p.g.a. pt meget lille tilslutning, men det blev besluttet at den fortsætter i 2020.

Der er ligeledes planlagt tur til Bad Bevensen i 2020 - kommer snart på bookingsiden.

6. Venskabsturneringer.

Der blev foreslået at der fremover kun spilles én venskabsmatch om året med Hammel, da der så kunne blive plads til tur til en spændende bane.

 

7. Generalforsamling

8. Restaurant.

Der er kommet nye restauratører i restauranten efter at Musta stoppede.

Maden er fin, men der mangler lidt styring og koordination, idet det er vores indtryk at når der laves aftaler med den ene går det ikke videre til den anden.

9. Eventuelt.

Julefrokost bliver fredag, den 29. nov. Kl. 12,00

 

Aarhus Aadal Seniorklub

Referat fra bestyrelsesmøde 2019-2, mandag, den 1. april 2019 i Golfklubben.

Tilstede var:
Grethe Pedersen, Lene Fogtdal, Freddy Joseff, Gert Kristensen, Frede Fisker, Ole Klavsen og Leif Pedersen.

 1. Siden sidst.
  Møde afholdt med Ole Peter vedr. udkast til ny brochure for Seniorklubben endte med at der ikke bliver nogen ny brochure for Seniorklubben, og vi fortsætter som hidtil med den Gert laver.
 2. Medlemsstatus.
  P.t. er der tilmeldt 33 nye medlemmer, heraf 22 damer, og 5 der ikke forventes at spille.
  D.v.s. i alt p.t. 128 medlemmer. Rigtig tilfredsstillende tilgang.
 3. Økonomi:
  94 havde betalt kontingent for 2019. Der er indkøbt vin til sæsonen.
  Bankbeholdning pr. 31/3-19 udgør kr. 41.341,13
 4. Orientering om mødet med Musta.
  Menu for åbningsmatch, månedsafslutninger og venskabsmatcher er aftalt med Musta
 5. Den nye sæson.
  Startlister for månedsafslutninger og venskabsmatcher vil fremover blive placeret
  på vores opslagstavle, som nu er flyttet op til de andre.
  De der ikke deltager i spisningen ved månedsafslutninger vil blive placeret i samme bold, således det ikke volder problemer når der skal laves bordplan.
  Seniorklubben besluttede at donere et nyt flag til klubben, da det gamle er for lille til klubbens flagstang.
 6. Eventuelt.
  Der er 47 tilmeldte til Tysklandsturen og betaling skal foretages senest den 2/4.
  Freddy giver besked til Gert.
  Flot tilslutning til åbningsmatchen hvor der er 82 tilmeldte.
  Julefrokost 2019 bliver: Fredag, den 29. november 2019 kl. 12,30

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag, den 5. sept. 2019 kl. 13,30

Tilst, den 1. april 2019 Leif Pedersen

 

Lokation: Langøvænget 38.

Tilstede var:

Grethe Pedersen, Lene Fogtdahl, Freddy Joseff, Gert Kristensen, Frede Fisker og Leif Pedersen.

 1. Siden sidst.
  Ingen kommentarer.
 2. Medlemsstatus.
  P.t. er der tilmeldt 15 nye medlemmer, heraf 9 damer, og 2 er udmeldt
 3. Økonomi.
  9 havde betalt kontingent for 2019.
  Egenbetaling for middag ved sæsonstart bliver kr. 50,-
 4. Ny brochure for Seniorklubben.
  Der var fra klubben udsendt udkast til ny brochure for Seniorklubben, idet man lagde op til at der skulle være et ens layout for samtlige klubber i klubben.
  Vi var dog ikke tilfreds med det udspil omkring Seniorklubben, hvor Ole Peter Jensen var indkaldt til vores bestyrelsesmøde.
  Ole kom dog først efter vi var færdige med bestyrelsesmødet, hvorfor Leif Pedersen tog mødet med ham alene.
  Ole Peter forklarede at det udsendte udkast ikke var endegyldigt, idet man blot havde lavet et oplæg til samtlige klubber i klubben.
  Vi gav udtryk for vores utilfredshed med udkastet og fremlagde vores udkast til indhold.
  Ole Peter tog dette med og vi vil senere få et nyt oplæg, idet han gav udtryk for at klubben IKKE vil bestemme hvorledes indholdet skulle se ud, men man ville gerne have at der var en ens linie for alle klubberne i lay out.
 5. Møde med Musta omkring sæson 2019.
  Leif deltager sammen med Grethe og Lene i møde med Musta.
  Bestyrelsen besluttede dog følgende omkring venskabsmatcher: For at deltage skal ALLE deltage i spisningen.
  Samme procedure diskuterede bestyrelsen omkring månedsafslutninger, men indtil videre bibeholdes bestående regler.
  (flere var dog inde på at der skulle gælde de samme regler som ved venskabsmatcher – alle skulle deltage i spisningen)
 6. Eventuelt.
  Der er p.t. tilmeldt 47 til Tysklandsturen og 4 er på venteliste. Rigtig flot tilslutning.

 

Tilst, den 27. jan. 2019 Leif Pedersen

Referat af generalforsamlingen i Seniorklubben

torsdag, den 25. oktober 2018 kl. 13,30.

 

Leif Pedersen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent. Erik Vinge blev valgt. Erik Vinge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne.

Ad 2: Bestyrelsens beretning.

Leif Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning:

ÅRSBERETNING 2018.

Sæsonen 2018 var atter en rigtig god sæson – banen var perfekt fra sæsonens start – stor ros til greenkeeperne. Fantastisk sommer ingen regnvejrsdage og mange som fik deres handicap spillet ned.

Medlemstallet var ved slutningen af 2017 på 100 medlemmer og er nu på 108 medlemmer.

Vores bookingsystem fungerer perfekt og jeg hører kun rosende omtale, idet alle er glade for at bruge det, men husk at slette når man ikke møder op af hensyn til medspillerne.

P.g.a. den nye persondatalov arbejdes der p.t. på at vores bookinger fremover skal foregå via Golfbox. Vi må ikke have medlemmernes mailadr., telefonnummer uden samtykke fra det enkelte medlem. Såfremt vi benytter Golfbox er det dem der har dataansvaret.

Bestyrelsesmøder:

Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder med nogle faste punkter – såsom medlemsstatus, økonomi, klubturneringer, venskabsturneringer, hovedklub og restaurant. Datoerne for bestyrelsesmøder, generalforsamling og julefrokost blev fastlagt så alle medlemmer kunne notere sig dette og reservere datoerne. Grethe og Lene fik lavet aftaler med Musta angående menuer og priser. Matchplanen for 2019 samt aftaler med vore venskabsklubber er allerede nu på plads for 2019 og mangler kun godkendelse af hovedklubben.

Tællende turneringer:

Som tidligere nævnt har det været en god sæson. Deltagerantallet har også i år ligget på ca. 43 i snit til torsdagsturneringerne og på 49 til månedsafslutningerne.

På Lasse Larsen Sløjfen har der været 3-4 pr.gang.

Venskabsklubber:

Der har været 4 venskabsmatcher – Himmelbjerget ude, Hammel ude og hjemme, Tange Sø hjemme. Ellers har der været pæn deltagelse i venskabsmatcherne . Der har været arrangeret 1 tur i 2018, nemlig til Strengline Mühle, Tyskland hvor ca. 28 deltog på en dejlig 3 dages tur. Succesen gentages i 2019 til Bad Bevensen.

Sommerudflugten til Volsted Golf Club blev desværre aflyst pga for lille tilslutning.

Som sagt næste års venskabsmatcher er allerede aftalt og pr. nuværende vil der blive 4 matcher.

 

Banen og klubben:

Som tidligere nævnt var banen perfekt fra sæsonstart.. Så vær med til at bevare vores fine greens og det kræver at vi selv passer på dem - ikke spille på greens når der har været rimfrost og husk at rette nedslagsmærker op, da det kan være medvirkende til svampeangrebene.

Der har ikke været oplysninger fra hovedklubben overhovedet, idet Dorte ikke har kunnet oplyse mig om medlemsantal og regnskabstal, det skal jeg selvfølgelig jo kun beklage.

Jeg ved der p.t. arbejdes på en ny hjemmeside.

 

Restauranten:

Som tidligere nævnt blev der inden sæsonstart lavet aftale om menuer og pris og der har ikke været problemer. Maden har været god (stor ros fra især vore venskabsklubber for menuen til venskabsmatchen) og der har været rigelig af den, så stor ros til Musta og ikke mindst til Grethe og Lene for deres indsats.

Der er dog stadig mange som kunne ønske sig andet end varm mad til månedsafslutningerne, og det vil vi forsøge om vi kan forhandle os til i 2019.

Det er dog besluttet i bestyrelsen at ALLE ved venskabsmatcherne skal spise med (man inviterer jo ikke gæster og lader dem spise alene og det er også meget nemmere at lave bordfordelingen).

Ligeledes er det besluttet at droppe julefrokosten i år pga for lille tilslutning de tidligere år.

I stedet vil der i forbindelse med åbningsmatchen blive givet det tilskud til maden som vi plejer at give til julefrokosten.

Til slut vil jeg sig tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde og ikke mindst en stor tak til alle jer medlemmer for en rigtig god sæson.

Ingen kommentarer. Beretningen blev godkendt.

Ad 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Freddy Joseff gennemgik det reviderede regnskab, som viste et overskud på kr. 2.545,37 og en egenkapital på kr. 29.378,66. Regnskabet blev godkendt. Der blev forespurgt om foreningen ikke ville benytte Mobile Pay. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Freddy Joseff gennemgik budgettet for 2019 som viser et underskud på kr. 1.125,00 . Kontingentet fastholdes uændret på kr. 275,-. Budgettet blev godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6: Valg af bestyrelse.

På valg var:

Gert Kristensen – blev genvalgt

Ole Klausen – blev genvalgt

Grethe Pedersen - blev genvalgt

Ad 7: Valg af suppleanter.

På valg var:

Torsten Bøgild - ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen forslog Frede Fisker – der blev valgt

Ad 9: Valg af revisorer.

Ivan Astrup og Jimmy Buhl blev genvalgt.

Ad 9: Eventuelt:

Gert oplyste at udflugten til Bad Bevensen bliver den 3/6 – 6/6 2019 pris kr. 2.700,- kommer snart på bookingsiden. Der var ros for turneringsformen inden generalforsamlingen og flere foreslog at der i 2019 også indimellem blev anvendt andre spilleformer. Ligeledes en tak til Erik Vinge for god styring af generalforsamlingen. Fik overragt 2 fl. vin.

Næste bestyelsesmøde blev fastsat til den 25. febr. 2019.

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.