Skip to the content

Referater

Referat af generalforsamlingen i Seniorklubben

torsdag, den 25. oktober 2018 kl. 13,30.

 

Leif Pedersen bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent. Erik Vinge blev valgt. Erik Vinge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne.

Ad 2: Bestyrelsens beretning.

Leif Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning:

ÅRSBERETNING 2018.

Sæsonen 2018 var atter en rigtig god sæson – banen var perfekt fra sæsonens start – stor ros til greenkeeperne. Fantastisk sommer ingen regnvejrsdage og mange som fik deres handicap spillet ned.

Medlemstallet var ved slutningen af 2017 på 100 medlemmer og er nu på 108 medlemmer.

Vores bookingsystem fungerer perfekt og jeg hører kun rosende omtale, idet alle er glade for at bruge det, men husk at slette når man ikke møder op af hensyn til medspillerne.

P.g.a. den nye persondatalov arbejdes der p.t. på at vores bookinger fremover skal foregå via Golfbox. Vi må ikke have medlemmernes mailadr., telefonnummer uden samtykke fra det enkelte medlem. Såfremt vi benytter Golfbox er det dem der har dataansvaret.

Bestyrelsesmøder:

Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder med nogle faste punkter – såsom medlemsstatus, økonomi, klubturneringer, venskabsturneringer, hovedklub og restaurant. Datoerne for bestyrelsesmøder, generalforsamling og julefrokost blev fastlagt så alle medlemmer kunne notere sig dette og reservere datoerne. Grethe og Lene fik lavet aftaler med Musta angående menuer og priser. Matchplanen for 2019 samt aftaler med vore venskabsklubber er allerede nu på plads for 2019 og mangler kun godkendelse af hovedklubben.

Tællende turneringer:

Som tidligere nævnt har det været en god sæson. Deltagerantallet har også i år ligget på ca. 43 i snit til torsdagsturneringerne og på 49 til månedsafslutningerne.

På Lasse Larsen Sløjfen har der været 3-4 pr.gang.

Venskabsklubber:

Der har været 4 venskabsmatcher – Himmelbjerget ude, Hammel ude og hjemme, Tange Sø hjemme. Ellers har der været pæn deltagelse i venskabsmatcherne . Der har været arrangeret 1 tur i 2018, nemlig til Strengline Mühle, Tyskland hvor ca. 28 deltog på en dejlig 3 dages tur. Succesen gentages i 2019 til Bad Bevensen.

Sommerudflugten til Volsted Golf Club blev desværre aflyst pga for lille tilslutning.

Som sagt næste års venskabsmatcher er allerede aftalt og pr. nuværende vil der blive 4 matcher.

 

Banen og klubben:

Som tidligere nævnt var banen perfekt fra sæsonstart.. Så vær med til at bevare vores fine greens og det kræver at vi selv passer på dem - ikke spille på greens når der har været rimfrost og husk at rette nedslagsmærker op, da det kan være medvirkende til svampeangrebene.

Der har ikke været oplysninger fra hovedklubben overhovedet, idet Dorte ikke har kunnet oplyse mig om medlemsantal og regnskabstal, det skal jeg selvfølgelig jo kun beklage.

Jeg ved der p.t. arbejdes på en ny hjemmeside.

 

Restauranten:

Som tidligere nævnt blev der inden sæsonstart lavet aftale om menuer og pris og der har ikke været problemer. Maden har været god (stor ros fra især vore venskabsklubber for menuen til venskabsmatchen) og der har været rigelig af den, så stor ros til Musta og ikke mindst til Grethe og Lene for deres indsats.

Der er dog stadig mange som kunne ønske sig andet end varm mad til månedsafslutningerne, og det vil vi forsøge om vi kan forhandle os til i 2019.

Det er dog besluttet i bestyrelsen at ALLE ved venskabsmatcherne skal spise med (man inviterer jo ikke gæster og lader dem spise alene og det er også meget nemmere at lave bordfordelingen).

Ligeledes er det besluttet at droppe julefrokosten i år pga for lille tilslutning de tidligere år.

I stedet vil der i forbindelse med åbningsmatchen blive givet det tilskud til maden som vi plejer at give til julefrokosten.

Til slut vil jeg sig tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde og ikke mindst en stor tak til alle jer medlemmer for en rigtig god sæson.

Ingen kommentarer. Beretningen blev godkendt.

Ad 3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

Freddy Joseff gennemgik det reviderede regnskab, som viste et overskud på kr. 2.545,37 og en egenkapital på kr. 29.378,66. Regnskabet blev godkendt. Der blev forespurgt om foreningen ikke ville benytte Mobile Pay. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Freddy Joseff gennemgik budgettet for 2019 som viser et underskud på kr. 1.125,00 . Kontingentet fastholdes uændret på kr. 275,-. Budgettet blev godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6: Valg af bestyrelse.

På valg var:

Gert Kristensen – blev genvalgt

Ole Klausen – blev genvalgt

Grethe Pedersen - blev genvalgt

Ad 7: Valg af suppleanter.

På valg var:

Torsten Bøgild - ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen forslog Frede Fisker – der blev valgt

Ad 9: Valg af revisorer.

Ivan Astrup og Jimmy Buhl blev genvalgt.

Ad 9: Eventuelt:

Gert oplyste at udflugten til Bad Bevensen bliver den 3/6 – 6/6 2019 pris kr. 2.700,- kommer snart på bookingsiden. Der var ros for turneringsformen inden generalforsamlingen og flere foreslog at der i 2019 også indimellem blev anvendt andre spilleformer. Ligeledes en tak til Erik Vinge for god styring af generalforsamlingen. Fik overragt 2 fl. vin.

Næste bestyelsesmøde blev fastsat til den 25. febr. 2019.

Lokation: Langøvænget 38.

Tilstede var:

Grethe Pedersen, Lene Fogtdahl, Freddy Joseff, Gert Kristensen, Frede Fisker og Leif Pedersen.

 1. Siden sidst.
  Ingen kommentarer.
 2. Medlemsstatus.
  P.t. er der tilmeldt 15 nye medlemmer, heraf 9 damer, og 2 er udmeldt
 3. Økonomi.
  9 havde betalt kontingent for 2019.
  Egenbetaling for middag ved sæsonstart bliver kr. 50,-
 4. Ny brochure for Seniorklubben.
  Der var fra klubben udsendt udkast til ny brochure for Seniorklubben, idet man lagde op til at der skulle være et ens layout for samtlige klubber i klubben.
  Vi var dog ikke tilfreds med det udspil omkring Seniorklubben, hvor Ole Peter Jensen var indkaldt til vores bestyrelsesmøde.
  Ole kom dog først efter vi var færdige med bestyrelsesmødet, hvorfor Leif Pedersen tog mødet med ham alene.
  Ole Peter forklarede at det udsendte udkast ikke var endegyldigt, idet man blot havde lavet et oplæg til samtlige klubber i klubben.
  Vi gav udtryk for vores utilfredshed med udkastet og fremlagde vores udkast til indhold.
  Ole Peter tog dette med og vi vil senere få et nyt oplæg, idet han gav udtryk for at klubben IKKE vil bestemme hvorledes indholdet skulle se ud, men man ville gerne have at der var en ens linie for alle klubberne i lay out.
 5. Møde med Musta omkring sæson 2019.
  Leif deltager sammen med Grethe og Lene i møde med Musta.
  Bestyrelsen besluttede dog følgende omkring venskabsmatcher: For at deltage skal ALLE deltage i spisningen.
  Samme procedure diskuterede bestyrelsen omkring månedsafslutninger, men indtil videre bibeholdes bestående regler.
  (flere var dog inde på at der skulle gælde de samme regler som ved venskabsmatcher – alle skulle deltage i spisningen)
 6. Eventuelt.
  Der er p.t. tilmeldt 47 til Tysklandsturen og 4 er på venteliste. Rigtig flot tilslutning.

 

Tilst, den 27. jan. 2019 Leif Pedersen

Aarhus Aadal Seniorklub

Referat fra bestyrelsesmøde 2019-2, mandag, den 1. april 2019 i Golfklubben.

Tilstede var:
Grethe Pedersen, Lene Fogtdal, Freddy Joseff, Gert Kristensen, Frede Fisker, Ole Klavsen og Leif Pedersen.

 1. Siden sidst.
  Møde afholdt med Ole Peter vedr. udkast til ny brochure for Seniorklubben endte med at der ikke bliver nogen ny brochure for Seniorklubben, og vi fortsætter som hidtil med den Gert laver.
 2. Medlemsstatus.
  P.t. er der tilmeldt 33 nye medlemmer, heraf 22 damer, og 5 der ikke forventes at spille.
  D.v.s. i alt p.t. 128 medlemmer. Rigtig tilfredsstillende tilgang.
 3. Økonomi:
  94 havde betalt kontingent for 2019. Der er indkøbt vin til sæsonen.
  Bankbeholdning pr. 31/3-19 udgør kr. 41.341,13
 4. Orientering om mødet med Musta.
  Menu for åbningsmatch, månedsafslutninger og venskabsmatcher er aftalt med Musta
 5. Den nye sæson.
  Startlister for månedsafslutninger og venskabsmatcher vil fremover blive placeret
  på vores opslagstavle, som nu er flyttet op til de andre.
  De der ikke deltager i spisningen ved månedsafslutninger vil blive placeret i samme bold, således det ikke volder problemer når der skal laves bordplan.
  Seniorklubben besluttede at donere et nyt flag til klubben, da det gamle er for lille til klubbens flagstang.
 6. Eventuelt.
  Der er 47 tilmeldte til Tysklandsturen og betaling skal foretages senest den 2/4.
  Freddy giver besked til Gert.
  Flot tilslutning til åbningsmatchen hvor der er 82 tilmeldte.
  Julefrokost 2019 bliver: Fredag, den 29. november 2019 kl. 12,30

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag, den 5. sept. 2019 kl. 13,30

Tilst, den 1. april 2019 Leif Pedersen

 

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tivivl om i kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den at mistet Out Of Bounds.