Skip to the content

Vedtægter for ”Seniorklubben” i Aarhus Aadal Golf Club.

 1. Navn og hjemsted:
  Navn:”Seniorklubben”
  Klubben er en afdeling under Aarhus Aadal Golf Club og skal til enhver tid følge hovedklubbens vedtægter og beslutninger.

 2. Formål:
  1. Seniorklubben skal opfylde de overordnede formål for Aarhus Aadal Golf Club.
  2. Seniorklubben skal medvirke til at udbrede kendskabet til golfregler og etik på banen.
  3. Arrangere ugentlige matcher og venskabsmatcher m.v.
  4. Udbygge det sportslige og sociale samvær.
    
 3. Medlemskab:
  Alle medlemmer af Aarhus Aadal Golf Club – der er fyldt 5o år og med ret til at spille på stor bane – kan blive medlem af ”Seniorklubben”.
  Bestyrelsen fastsætter regler for medlemskab og kontingent.

 4. Generalforsamling:
  Generalforsamlingen afholdes hvert år i 4. kvartal i indeværende år med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
  4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.
  Der indkaldes til generalforsamlingen ved opslag i klubhuset – senest 14 dage før afholdelsen.
  Endvidere fremsendes indkaldelse via E-mail til medlemmerne.
  Referat fra generalforsamlingen ophænges i klubhuset – senest 14 dage efter generalforsamlingen.

 5. Bestyrelsen:
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.
  Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne og har stemmeret som den øvrige bestyrelse.Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.
  Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen og det tilstræbes at der bliver en overlapning i valgperioderne.
  De valgte bestyrelsesmedlemmer vælger en næstformand og konstituerer sig med kasserer, sekretær, matchudvalg og kontaktperson til klubbens restaurant.
  De valgte suppleanter varetager primært ad hoc opgaver.

 6. Økonomi:
  Regnskabsåret går fra den 01.10. – 30.09.
  Seniorklubbens reviderede regnskab fremsendes til ”Hovedklubben” senest den 15.12. hvert år.
  a. Tegningsregler og hæftelse.
  Stk.1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderlige bestyrelsesmedlem i forening.
  Stk.2: Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
  Stk.3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 7. Vedtægtsændringer og opløsning af klubben:
  Ændring i ovenstående vedtægter kan foretages på en generalforsamling ved almindeligt flertal.
  Ved opløsning af klubben kræves at ¾ af de tilstedeværende stemmer for. Eventuelle midler overføres til Aarhus Aadal Golf Club.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22.oktober 1998 og revideret med de ændringer, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2001.
Samt ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 13.januar 2005.
Samt ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 12. november 2012.
Samt ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 26, oktober 2017. 
Samt ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 27. oktober 2022.

Bestyrelsen

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.