Skip to the content

Vedtægter for Herreklubben, Aarhus Aadal Golf Club

VEDTÆGTER for Herreklubben, Aarhus Aadal Golf Club.


Formål.


Herreklubbens formål er at arrangere ugentlige turneringer for herrer, etablere venskabsturneringer med andre klubber i området, samt udbygge det sportslige og sociale samvær i Aarhus Aadal Golf Club

Medlemskab m.v.


Alle herrer i medlemskategori C-D-E-F kan blive medlem af klubben. Et øvre handicap fastlægges for nye medlemmer fra år til år, fremlægges og vedtages på generalforsamlingen før et nyt spilleår. Et nuværende herreklubmedlem vil ikke kunne blive tvunget ud, selv om handicapgrænsen nedsættes. Handicapgrænsen 42.


Ved hver sæsonstart skal betales et engangsbeløb for hele sæsonen, gældende for:
a) almindeligt medlemskab, eller b) et sponsorat .
Ovenstående beløb fastsættes af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen før et nyt spilleår.


Bestyrelsen kan fastsætte et turneringsfee, gældende for spillere uden medlemskab men som i øvrigt overholder regler for herreklubmedlemmer, med ret til deltagelse i dagens turnering og tilhørende præmier.


Turneringer m.v.


Bestyrelsen udarbejder turneringsprogram og turneringsbestemmelser for sæsonen. Ved sæsonafslutning kåres “Årets Herregolfer” - efter de bedste 10/12 resultater i turneringerne..

Generalforsamling.


Der afholdes generalforsamling i klubben hvert år i oktober måned med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab for regnskabsår 1. oktober - 30. september.
4. Budget for den kommende sæson, herunder fastsættelse af indskud og turneringsfee
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der indkaldes til generalforsamlingen ved opslag i klubhuset, senest 4 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen.


Bestyrelsen består af fem medlemmer samt to suppleanter.
De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig med: formand, næstformand, sekretær, kasserer og matcharrangør. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Hvert år er 2 medlemmer på valg. Der vælges suppleanter hvert år.

Økonomi.


Kasserer og formand tegner foreningens økonomi.
Kasserer medgives fuldmagt til foreningens konto i pengeinstitut, samt til betaling af attesterede regninger.
Alle regninger attesteres af formand eller næstformand samt kasserer.

Diverse.


Ændringer i ovenstående vedtægter kan foretages på en generalforsamling ved almindeligt flertal.
Ved eventuel opløsning tilfalder herreklubbens midler Aarhus Aadal Golf Club.
Opløsning af herreklubben kan foretages, hvis mindst 50% af herreklubbens registrerede medlemmer stemmer for det på en generalforsamling.. Hvis de fremmødte ikke repræsenterer mindst 50% af medlemmerne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med et pkt.: Opløsning af herreklubben.. Opløsning kan her ske ved simpelt flertal.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 24. oktober 2001.


Herreklubbens formand        
Hans Andersen                           

Herreklubbens sekretær

Mogens Søndergaard

 

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.